Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1629-04-20)

20. April 1629.
Til Christian Friis, Jakob Ulfeldt, Albert Skeel og Levin Marschalck 2) .

Instrux for deres Optræden overfor Hertugen af Gottorp. En fransk Gesandt har haft Audiens hos Kongen. — Geh. Ark. 3) .

s. 199 Wy kan aldrig fultacke den Allerhøieste, att alting er endnu, gud verre loffuit, vell. Gud giff alting en god ende, hans hellige naffn thil loff, priiss och ære. Rigens raad, som tilstede erre 1) , haffver holdt an huoss mig nogid at mitigere hert: Fr: aff holstein Sag 2) , Saa Skal y paa den eder engang giffuen erklering Sa lenge Sta, som ymmer mueligdt er, menns h: Fr: aff Holst: under handen lade forsta, at hand Sig accomoderer y andre maader. Valete. Aff køben: den 20 Aprilis Anno 1629.

Den fransosiiske gesanter haffuer hafft Audiens y dag 3) och proponerit alting paa en sønderlig maaner. Huad wiider forreløber, giffuer tyden, eptherdi hannem er sagdt, att hand sit angiffuer(!) schrifftlig skall offuergiffue.

Christian.

Udskrift: H: Christian friiss, Iacob wlfeldt, H: Albret Skeel Och h: Lewiin Marskalck till hande.