Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1629-05-17)

17. Maj 1629.
Til Frederik Urne.

Forbud mod at tilstede „Stumpet Dorethe“ Adgang til Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Ieg haffuer spurtt, att dend dannequinde Stumpett Dorrette 1) aff kiøbenhaffn skall sig vnderstaa att drage thill Chroneborgh, der hun dog ved hendis gode røgte hoes migh, huorfor du hende intett skall Stede att komme oppaa Slottett. Saa lenge du kand holde hende derfra med gode, da kand dett bliffue derued, Medens naer dett intett kand lenger naa thill, da lad dennom ickun min befalning forstaa, om wi skall lenge forligis Sammen. Suenborgh dend 17 Maij 2) .