Danmarks Breve

BREV TIL: Ulrik af Danmark FRA: Christian 4. (1629-06-22?)

22. Jnni (?) 1629.
Til Hertug Ulrik og Klavs Daa.

Kongen underretter dem om det Rygte, at Hertugen af Gottorp lader hverve Knægte for at besætte Skansen i Eiderstedt. — Geh. Ark.

Vdi myn skriffuelse til eder, ued daaniel von Bockualdt 1) tilskickid, bleff forgedt at laade eder uyde, at heer fabuleris, at her: aff gottorp paa niie skulle laade werbe nogle hundrede knechte tilatt besette den Skandtze y Eiidersted 2) med, huilckid ieg dog inted troer, huorfor y altiing udi tiide skall haffue y acht. Valet. Aff kuarterid den samme dag som ded andid.

Christian.

Udskrift: Postscriptum. Her: wldrich och Clauss daa tiill hande.