Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1629-06-30)

30. Juni 1629.
Til Klavs Daa.

Kongen erklærer sig overbevist om, at Niels Krag snarest muligt vil indfinde sig for at opfylde sin Pligt, men udtaler sig imod at lade Steinberg blive alene hos Tropperne. Et Skib skal overføre Hertug Ulrik til Holland. De Kejserliges Udmarsch fra Kiel ventes samme Dag. — Geh. Ark.

s. 213 Dyn skriiffuelsse haffuer Ieg aff myn sønss kammeriuncker 1) emphangid och deraff meningen forstanden. Ieg thuiffler inted, at Io Niielss kraag sig med ded første, mueligdt er, yndstiller tilatt gørre huiiss hannem befaalid er 2) , Menss at laade Stenberg 3) allene huoss folckid, ded kan inted skiicke sig, vden at man wille haffue nouas disputationes paa genge, som mueligdt kunde causere allehande, som man ingen Raad uyste till. Myn søn skaldtu skaffe affsted till holland med et aff myne skiib, om et aff dennom saa neer er ued handen, huilckid siiden fraa holland sig begiffue skall recta til køben:

Penning, sauydt paa denne tiid haffuer werrid raad tiil, er myn søn medfaad 4) , saoch en befaaling till s. 214 myn Agent y holland at uerre hannem behielppelig, om behoff gørriss, huilckid ieg dog inted haabis, ty ieg haffuer faatt Pross knudtsøn 1) 1000 rix daler med. Vale. Aff Cronsee 2) for kiill den 30 Iunij Anno 1629.

Christian.

Ieg haabiss, att dii keysserlige, som er yckun 200, skall drage aff kyll y dag 3) .

Udskrift: Riigenss Raad Clauss daa tiil hande.