Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1629-07-07)

7. Juli 1629.
Til Christian Friis.

Paa Grund af Sygdom har Kongen endnu ikke kunnet svare paa Rigsraadets Skrivelse. Han erklærer sig tilfreds, om M. Hans Borchardsen kan blive kaldet til Sognepræst ved Frue Kirke i Kjøbenhavn. — Geh. Ark.

Riigenss Raadtz skriffuelse sauell som ochsaa dyn haffde ieg for nogle dage siiden mig uell uyld resolverid paa, haffde ieg icke formedelst et besuerlig tilfald aff styck udi den høirer siide uerrid forhindrid, huilcken affectus om den endskøndt, gud uerre loffuid, numehr inted er saa s. 216 sterck som tilforn 1) , saa haffuer ieg dog formedelst densamme inted kund mig paa riigens Radtz skriffuelsse erkleere, huilckid dog nest gudtz hielp om en dag, thu eller tree skall skee.

Kan denne M: Iohannes Borchertsøn 2) Legitimę komme till wor frwe kaald udi køben:, daa haffuer ieg ingen aarsag till att repudiere hannem, ty hand altiid haffuer skiickid sig uell huoss her: frede:, ded ieg inted andid haffuer kund erfaarid. Vale. Aff Predtz 3) den 7 Iulij Anno 1629.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss til hande.