Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1629-07-09)

9. Juli 1629.
Til Christian Friis.

Om Biskop Jens Dinesen Jersin, der har aflagt sin Ed og nu skal ordineres i Kjøbenhavn, om den fornødne Optræden overfor Jyderne, om Afholdelsen af Bededage, om Afsendelsen af Rjttere til Skaane og en Sekretær til Kongen i Holsten. — Geh. Ark.

Bysspen udi Riibe haffuer giordt y dag siin Eed 4) och er nu befaaliid sig strax igen til køben: at forføie, huor s. 217 hand aff Bysspen der in loco 1) skall ordineris, och henad Riiber stycht hannem med ded første sig at begiffue instigeris.

Ded uil end høre nogid til at bringe dii Iuder paa den gammel tohn ygen. Bliffuer ded icke dreffuid fliitig och tylig, daa tør der uell bliiffue allehande aff 2) .

Bededagen kan best anordniss den 18, 19 och 20 Novem: 3) .

Henad Skaane forsendiss nu tree fenliin epther Riigenss Raadtz begeering, saat falck lyckis com: och dii gør ungeferlig 1000 mand. Officerene haffuer man modt sende fram med, om man ellerss uille haffue folckid fordt, med huilcke y kan lade tractere, epthersom y kan best.

En secretarium skaldtu sende hiid, som heer kan forrette huissom fornøden er. Vale. Aff Ewtyhn 4) den 9 Iulij Anno 1629.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian Friiss til hande.