Danmarks Breve

BREV TIL: Kirsten Munk FRA: Christian 4. (1629-07-15)

15. Juli 1629.
Til Kirstine Munk.

Hendes Moder Ellen Marsvin skal tage de to Tvillingdøtre (Christiane og Hedevig) til sig. — Molbechs Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kongl. Saml., 4., 985 b 1) .

Hierte kiere kyrsten, Epterdi greffuen aff turn 2) Nu begiffuer sig henad Danmarck, Sa haffuer ieg ued hannem dig uillid skriffue och dig laade forstaa, At ieg diin Moder befaaliid haffuer til sig at taage dii thuende thuillinger, huorfor du hinder dem skaldt laade følge, naar hiinderss leiilighed kan være dennom at affoddre. Befalendis dig hermed den gode gud, forbliiffuendiss altiid

Dyn kere och troe herre och hossbunde
Christian.

Aff Eutiihn den 15 Iulij Anno 1629.

Udskrift: A Ma treschere femme kyrstine Munck.