Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1629-08-31)

31. Aug. 1629.
Til Rigsraadet.

Det skal undersøge Omstændighederne ved det af Manderup Due begaaede Drab og bestemme, hvad der i den Anledning skal gjøres ved Gjerningsmanden. — Geh. Ark.

Epthersom vy aff uorriss tydske Chanseler 1) haffuer fornommid, at H: Albret 2) hannem haffuer ladiid forsta, huorledis hans tilkommendiss Søn Manderup due er kommen tiil wlycke med en person vdi Malmø 3) , och begerid, att hand huoss 4) skulle anholde, att sliig tiilfaall samme hans Søns brillup, som inden faa dage skall berammid uerre, inted motte uerre hiinderligdt, Saa eptherdi oss om sagsenss tilstand ganske inted beuyst er, Saa skall y, som Nu tilstede erre, saagen forfaare Och derudi gørre ordinandtz, s. 225 som y ded for gud y himmelen och oss achter att forsuaare 1) . Valete. Aff krempe 2) ultima Agustj Anno 1629.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad tiill hande 3) .