Danmarks Breve

BREV TIL: Kirsten Munk FRA: Christian 4. (1629-09-09)

9. Septbr. 1629.
Til Kirstine Munk.

Lykønskning i Anledning af den Datter, hun har født. — Hannibal Sehesteds Afskr. i Geh. Ark., Sager vedk. Kirstine Munk Fasc. 2 4) .

Hierte kiere kiersten, aff diin skriffuelse fornemmer Ieg dig att haffue giortt Barsell och fød een vng daatter 5) , s. 226 huilckett mig gandske kiertt er att fornemme. Dend gode Gud oende hinder att maa med daaben Indplantis vdi haens meenighed och bliiffue Gad fryctig och goed, omb dett er hans willie, att hun skall leffue, Saa att hun kand thiene hannomb och erlange vdj siin Tiid himmeriige och dett ewige Liiff. Befahlendis dig hermed Gud vdj himmelen, forbliiffuendis altiidt

diin kiere och throe Herre och hosboond
Christian.

Aff Chrempe dend 9 Septembris 1629.