Danmarks Breve

BREV TIL: Ellen Marsvin FRA: Christian 4. (1629-09-11)

11. Septbr. 1629.
Til Ellen Marsvin.

Kongen spørger hende, hvem der kan bedes til Faddere ved Kirstine Munks Datters Daab. — Geh. Ark.

Keere Ellen, Ieg glemde vdi myn siiste skriffuelsse at skriffue dig tiill, At eptherdi den datter, kyrsten nu fyck, med ded første endeligens skall kriistniss och dertill bediss fadder, Och ieg inted mig errindrer, huem tilforn fadder uerrid haffuer, Saa skaldtu mig med ded første laade uyde, huem man kan bede, huorpaa syden barsselid skall anordniss 1) . Befalendiss dig hermed gud y himmelen. Aff krempe den 11 Septem: Anno 1629.

Christian.

Udskrift: Fru Ellen Marsuiin till hande.