Danmarks Breve

BREV TIL: Iver Vind FRA: Christian 4. (1629-12-26)

26. Decbr. 1629.
Til Iver Vind.

Kongens Bemærkninger til de af den svenske Konge opstillede Betingelser for en Fred mellem sig og Kejseren. — Geh. Ark.

Rationes, qvare puncta illa mihi communicata Impe: Roma: offerri non possint 1) .

1 2) . Man seer inted, ex qvo capite kon: udi Suer: kan proponere nogid, som Saxoniam superiorem aut imferiorem angaar, eptherdi hand inted er membrum Imperij.

2 3) Dertiil uyl keysseren wden thuiffuel Suaare, sig inted at uerre for Obligerit at kuytere nogen Pladtz in Roma: lm:, om dii endskøndt inted er lagdt kon: y Suerrig tiil paass, Isønderlighed menss kriigen aff kon: y Suer: och inted aff key: er begindt.

3 4) Den punct bliffuer inted disputerit, saframd friidden bliffuer giordt.

s. 238 4 1) . Den punct bliffuer ochsaa uel klaar, naar friid beuylgiss.

5 2) . Den punct uil komme key: underlig for, at den aff kon: y Suer: moveris, cum non sit ille, qui talia movere potest, uti in prioribus notatum est.

6 3) . Den punct cum prioribus kan inted bono titulo proponeris key:, ty den allene ded Rom: Riige wedkommer.

7 4) . Den punct sauell som dii forrige alle uil komme key: suar Spansk for, at dy aff kon: udi Suevrig proponeris.

8 5) . Ded er inted huoss key: att erholde, Menss siiniss mehre, at sligge forslag uyl gørre dii herrer Større Skaade end gaffn.

9 6) . Naar samme bye keysseren igen afftreediss, Saa er at formode, at den Niider siine forrige priuilegia. At taale om nogen Refusionem damnorum, ded siiniss at uerre forgeffuis.

10 7) . Naar ded andid aldt haffuer syn richtighed, saa er dermed letteliigens at komme tilrette med.

s. 239 11 1) . Den pund yndgaar keysseren slet inted, ty hand ded inted kan gørre propter Religionem & affinitatem, etiam propter auxilium prestitum sepenummero contra turcam et alios.

12 2) . Saframdt fridden Sluttiss, daa bør den amnistia att følge inter Im: et Re: Sue:

13 3) . Ded indgaar keysseren gerne.

14 4) . Naar friidden er giordt, daa bør keysseren och kon. y Suerrig more usitato in toto mundo at confirmere den paa ded aller krefftigste, mueligdt Er.

Concluditur:

Saaframdt kon: udi Suerrig uyll inhęrere ued disse offuergiffne puncter, saa er deraff lettelig att Iudisere, att ded inted er hanss aluor att gørre friid med keysseren.

Fride: den 26 Decem: Anno 1629.

Udskrift: Secretario Iffuer wynd till hande.