Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-02-05)

5. Febr. 1630
Til Frederik Urne.

Om Nedbrydningen af en Hønseovn paa Frederiksborg og om Udbetaling af Penge og Udlevering af Øl til Haandværkerne. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Iørgen Bewer 2) skall bryde dend hønseoffuen 3) neder och legge Stenene Strax uden for, Saa och Strax lade Sla leer i forraaed thill en anden. Samme Lossemendte, som offnen i Staaer, skall gandske giøris Rødeligtt. Aff disse hoesføiede 30 rix daler skall Sneckerne och Tømmermendene s. 245 betalis, saa uiitt de kand Strecke. Aff Spisekielderen skall Sneckerne giffuis en kande Øll om middagen ued itt Slett. Frederichsborgh dend 5 Februarij 1)