Danmarks Breve

BREV TIL: Christoffer Urne FRA: Christian 4. (1630-02-19)

19. Febr. 1630.
Til Frederik Urne, Dr. Christen Jensen og Mag. Vichmand Hasebart 1) .

De skulle optegne Hofmesterindens Forklaring om Fru Kirstine Munks Bortrejse fra Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Effterdi attskllige meninger aff høie och Laffue baade nu och udi framtiden kunde fattis om F: kirsten Munckis hastige forreisen herfra, Och ingen nogett om Aarsagen der till ved, uden huis Hoffmesterinden 2) beuist er, effterdi hun thill mig aff F: kirsten Sendt bleff att begere forloff thill att reise herfra 3) , Saa skall i eder thill forbenenffte hoffmesterinde forføye och aff hinde fornemme, huis hende derom vitterligtt er, och dett Samme bringe thill papir och dett mig aff eder wnderskreffuett lade thillkomme. Frederichsborgh dend 19 Februarij 4) .