Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-02-20)

20. Febr. 1630
Til Frederik Urne og Wentzel Rothkirch.

De skulle undersøge og melde Kongen Manglerne ved Folkenes Sengklæder paa Frederiksborg og indrette et Værelse til Drengene sammesteds. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich wrne och Marskalcken 2) skall erfare hoes fadebordzquinden, huad mangell der er paa folckenis Sengekleder, och dennom lade besee och erfare, huad, huor møgett och hoes huem dett mangeler, och dett mig Siden lade vide. Børnenis kammer heroppe och paa tornett tør intett besees, meden de andre alle. Offuenbeneffnte skall besee husett offuer Chantzeliett och dett der tuertt offuer fra thill itt Lossemente att giøre thill drengene, Saa att de intett haffuer att skaffe heroppe. Frederichsborgh dend 20 Februarij 3) .