Danmarks Breve

BREV TIL: Morten Madsen Leiel FRA: Christian 4. (1630-03-13)

13. Marts 1630.
Til Biskop Morten Madsen.

Kongen sender ham til Fru Kirstine Munk en Afskrift af sit Brev til hendes Moder, hvori det paalægges denne at afstaa Datteren Boller og Rosenvold. Fru Kirstine skal udstede en Revers. Om et Kongen tilhørende Klenodie. — Geh. Ark.

Epthersom Ieg loffuede ygaar at laade frue kyrsten uyde, huessom ieg hinders moder tilskreff, Boller och Rossenuold angaaendiss, Saa er dette eptherfølgende ret Copie deraff:

Kerre Ellen, epthersom ieg stackid syden talede med dig, at du fru kyrsten boller och rossenuold skulle lade bekomme, saa eptherdi hun nu paa Niie derom huoss mig haffuer giordt anfoddering och sig forplichtid deraff att holle rosstiienisten, som deraff gaar, Och inted deraff at forkomme, børnen till skaade udi nogen made, menss huiissom deraff erøffriss kan, ded at anuende børnen samdtlig till beste, Huorfor du sliig anordning skaldt gørre, at forbenente gaarde hinder tiil phiilippi Iacobi først kommendiss vden uydere anfoddering eller besuering bliiffuer følgachtiige. Befa: etc. 1)

s. 251 Och eptherdi samme breff sig paa hiinderss Reuers refererer, Saa uyl samme hinderss Reuers in optima forma med ded første mig tilskickiss epther herhuosføiiede Copie.

Om myt klenodiie, som ieg taalede med Eder om, ded skall ochsaa haffuiss y acht, att ded kommer vdi syn forrige Staand ygen 1) . Vale. Aff Rossenborrig den 13 Martij Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Biisspen Aff Aarhuss Stiicht till hande.