Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1630-03-21)

21. Marts 1630.
Til Rigsraadet.

Fremstilling af den Fare, der truer fra Sverigs Side, og af den Optræden herimod, man bør forsøge. Rigsraadets Betænkning herover forlanges. — Geh. Ark.

Aarsagen, huorfor uy Riigens Raad, som udi negden erre 1) , hiid haffuer ladid kalle, er denne, at uy erfarer, en friidtz tractation ymellom key: och kon: y Suer: at uerre forhanden, Saa eptherdi her menis, at key: skulle uerre inclinerit til att Restituere dii herrer aff Mecke:, huilckid mueligdt a parte Sue: pro baci tradationis till dandtzig uill bliffue proponerit, huorfor uy oss bemøiier, at Saframdt key: uil Restituere samme herrer, att sliigdt da motte skee, førend den tractatus angiick 2) .

Saframdt nu sliigdt aff oss formedelst gud y himmelenss biistand tilueie bringiss, Sa uil sligdt uysseligens fortriide kon: y Suer:, Og hel liidid eller inted siiden achte om samme tractation til dandtzig, menss continuere syn røffuen och pliinderen udi Østersøen, dette Riige till største Skaade och preiuditio, huorfor uyl fornøden uerre, att man lucker Øien op udi tiide, ty erlanger kon: y Suer: friiden Miinis, da er kon: y Suer: totaliter meiister udi Østersøen, Och om uy skøndt udi dag eller udi Morgen uille gørre nogid dertill, Saa laader uy oss all uerden paa halssen med stor Spott, nam vigilantibus, non dormientibus iura sunt data. Huorfor uorriss mening Er, at saframdt key: dii Mecke: herrer Restituere uyl, førend den dandtziger tractatus angar, at man da sig skulle obligere at holle danmarckes Strømme frii for huerman, huilckiid optimo titulo ske kan. Kon: y Suer: tilstand er oss uel s. 255 bekend. Erlanger hand den reputation, at hand key: haffuer truyd fridden aff, uy beholler ycke friid for hannem Ett haaldt Aar, Och mener uy oss megid bedre nu at kunde komme tilrette med hannem end paa andre tiider, ty nu haffuer dy alle, som enten kan eller gerne saa hannem hiolppid, henderne fulle, dertilmed er der huoss Suerrig liiden formue eller credit, hans folck er mall contant och dem ganske inted mechtig, haffuer ganske inted feldt Artholorie. Om hand endskøndt kan faa dy suenske op ymod danmarck, som dog uyll holle haardt, saa kan dog udi denne Sommer lidiid eller inted ske elleroch ganske langsom. Inden denne sommer løbber til ende, daa uyll mueligdt skee alle hande mutationes der sauel som andenstedtz. Och endog uy for uorriss person ynted forlengis epther wroe och uell ued, at disse Riiger mehre med friid och roelighed tiend er end med kriig, Sa seer uy dog inted, huorlediss man cum Reputatione et saluo honore kan privere Riigerne ued derriss Regalia och høyheder, huorfor uy Riigens Raadtz betenckende deroffuer uille fornemme. Och eptherdi oss nocksom beuiist er, att dy, som nu tilstede erre, icke allene vdi sliggen wychtige sag kunne concludere, och der er periculum in mora, Saa skall y Ederss betenckende dy andre, som till haderssleff forskreffuen er 3 Apri: 1) , laade forstaa 2) . Valete. Aff frede: den 21 Martij Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Riigenss Raad till hande.