Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-03-26~)

Omtr. 26. Marts 1630.
Til Frederik Urne.

Om den kunstige Æggeudrugning paa Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Huoreffter Frederich wrne sig skall rette.

Naer de kyllinger kommer ud aff de egh, som udi offnen lagtt er 3) , Da skall Meiersken paa dend lille ladegaard lade pigen, som paa hønsene varer, følge saa s. 258 møgett Sur melck, som hun thill Ost thill kyllingerne behøffuer. Saa Snartt de egh, som nu indlagtt er, enten heell eller haaldt udkommer, saa skall Strax forskaffis pigen andre egh, som ferske ere. Till Samme Offuen skall pigen forskaffis wilde Ande egh Saa och, om mueligtt er, nogle Suane egh Saa och kalckunske egh 1) .