Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1630-04-04)

4. April 1630.
Til Rigsraadet.

Kongen erklærer, at det ikke har været hans Mening at begynde Krig med Sverig, men udtaler sig om Nødvendigheden af at holde en lille Flaade i Søen for at forhindre dette Riges Overgreb. — Geh. Ark.

Danmarckiss Riigiss Raad, som heer tilstede Erre, haffuer vden thuiffuel aff uorriss Proposition 2) uorriss mening om h: ker: kon: udi Suerrigs prosedere udi Østersøen fornommid.

Paded Nu y gode herrer uorriss mening derudi ret kunde forstaa, Saa haffuer uy Nadigst eder hermed uillid laade fornemme,

Worriss mening ganske ynted at uerre, At uy, som nu udi En besuerlig tilstand sat erre, skulle giffue arsag til nogen wroe, Mens paded dette Riigiss Regalia dormiendo inted skulle tabiss, Som saa let inted ygen Erre at finde, At man flaaden uden nogens offention, sauidt mueligdt kunde uerre, udi Østersøen aff och till skulle lade gaa, Och tencke paa middel, huorlediss en flaade aff 8 eller 10 lempelige Skiib co[n]tinue y Sommer kan holliss, som vndersaterne for gewaldt tuere kan.

H: ker: aff Suerrig finder uel sielffuer paa middel, huormed hand oss mouerer till wliist, saat uy inted behøffuer at leede derepther.

s. 259 Med sliggen flaade kan nest gudtz hielp ded forhindriss, som man paa andre tiider ycke med ty gange saa mange igen kan oprette, Om h: ker: illa sibi imaginata pace cum Im: nobis Dormientibus skulle erlange Ius Dominij Maris Balticj, som dette Riige intil Dato obtinerit haffuer. Huissom Eder, y gode herrer, Nu siiniss udi denne sag disse Riiger och lande tiil Ehre och tiieniste at kunde skee, ded skal y Skrifftlig oss lade tilkomme 1) . Wy erre Eder samdt och y seer med all kongelig gunst och nade ganss uel beuogen. Befalendiss eder gud y himmelen. Aff haderssleff den 4 Aprilis Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad tiil hande.