Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1630-04-14)

14. April 1630.
Til Christian Friis og Frands Rantzau.

Kongen ytrer sig om de hanseatiske Gesandters Andragende og meddeler det Svar, der er givet de hamborgske Gesandter paa deres Anmodning om Elbtoldens Afskaffelse Orlogsskibene, som til Elben i ØsterSøen, kunne foreløbig holdes tilbage. hvorimod de til Elben bestemte strax skulle afsendes. — Geh. Ark.

Aff ederss skriffuelse haffuer Ieg dii hense Steders gesanterss anmoding huos eder fornommid. Dy mener mueligdt, at dy faar strax alting, epther som dy ded uyll haffue 2) . Dy hamborger gesanter er nu heer Om den paalagde s. 260 toldtz affskaffning 1) , huortill er snarid, Samme toll inted at uerre palagdt aff nogen rettighed, ieg indbiller mig at haffue paa Elffuen, mens at erlange nogid igen for ded, dii vdi 43 aar haffuer uerrid forskaanid for toll paa vnderskedtlige steeder, eptherdi ieg haffuer mad giffue dennem toll aff mit egiid godtz. Dy Orloffskiibe, som ad Østersøen er forordnid, kan bliiffue hiemme, indtil gud uiil, ieg kommer tilstede, Menss dii skiib, som till Elffuen forordnid uaar, dii skall sendiss fordt med ded første. Valete. Aff glyckstadt den 14 Aprilis Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Chanseleren Och Stadtholderen til hande.