Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1630-05-10)

10. Maj 1630.
Til Rigsraadet.

Dets Betænkning om Tilvejebringelse af Ligevægt mellem Udgifter og Indtægter, om Forøgelse af Midlerne til St. Annæ Bros Bygning, om det nedbrændte Kronborg Slots Istandsættelse og om Fuldendelsen af flere halvfærdige Fæstninger forlanges. — Geh. Ark.

Proposition, Som wii uorriss Elskelige Riigenss Raad Paa Nestkommendiss forsamling Nadigst uille haffue forregiffuen 2) .

Eptherdi tydenss tilstand sig salediss presenterer, at uy til Riigenss uelstand och conseruation uorris flode med useduanlige bekostning udristid haffuer, Aff huilcken sauel som anden Nøduendige udgiiffter, som eder bekendt er, oss dageliigenss pahenger sa stor vdgiifft, at uorris indkomst inted kan tilstrecke. Paded Nu Riigenss Raad dessen beskaffenhed grandgiffueligens kan erfaare, Saa haffuer uy befaalid vorriss Rentemeister at gørre it richtig offuerslag paa al Cronens indtecht och vdgiifft 3) , s. 265 huilckid y aff uorriss Stadtholder haffuer at foddere, Huilckid y med fliid skall offuerlegge och offuerueiie Och oss siden ederss betenckende skrifftlig deroffuer laade uyde, huorlediss samme yndtecht och udgiifft Paa uorriss kon: persohn, uorriss elskelige kere Børn, Regeringen, flodens bigning, Reparering och vnderholding bekuemmeligst kan distribueris.

Dernest eptherdi den bigning ued S: Anne broe epther Riigens Radtz betenckende er anlagdt och dermed faarid fordt, sauidt den forordnede toll tilstrecke kan 1) , Och uy formercker, sligdt inted at uille forslaa, menss till et langsam och fast wendelig werck laader ansee, huorfor uiil tenckiss paa middel, huorlediss samme bigning bedre, endsom nu skeer, kan fordtsette 2) .

For ded triidie, Eptherdi den wlycke med ded huss Croneborrig sig tildragid haffuer 3) , och samme huss udi langtiid haffuer uerrid danmarck till berømmelsse och ziiradt, Er at betencke, om man uyl erholde ded, som endnu kan staa, eller och om man ded ganske uill laade forgaa.

Derforuden eptherad Christianstad, Christianopell, Naskou 4) och anden pladtzer endnu ligger halff ferdige, danmarck til stor faare, om, gud forbiide, nogid skulle pakomme, huorfor er at betencke, huorledis forbenente steder med ded forderligste kan bliiffue saa, Som dii bør s. 266 at uerre, och icke epther gammel uyss bye, indtil man kan inted gørre derued, om man skøndt uill.

Paa huilcke Puncter uy Erre worriss Elskelige Rigenss Raadtz betenckende Nadigst begerendiss 1) , dennom uy Samdt och Seer med all kongelige gunst och Naade uell erre beuogen. Giffuid udi uor festing glyckstad den 10 Maij Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad tiil hande.