Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1630-05-12)

12. Maj 1630.
Til Rigsraadet.

Kongen meddeler det, at der er glædelig Udsigt til et Forband med Generalstaterne, og forlanger dets Betænkning om, hvorledes man bedst skal gribe Sagen an. — Geh. Ark.

Wy haffuer Eder Naadigst icke uyllid forholde, huorlediss oss er kommen tilhande, at dy general Stader udi Nedderland uel skulle uerre at disponere till att gørre med oss en confæderation, Østersøen angaendis, tor den Store pressur skiild, den gemene handell liider aff kon: udi Su errig for dandtzig och udi Pillou 2) .

Saa eptherdi enhuer Erlig Patriote nocksom bekendt er, till huad ende den numehr exspirerede confæderation 3) anstiillid uaar, Saat uy och alle gaadt folck maa tacke s. 267 den alsommechtigste gud, som den ycke lod geraade till den effectim, som den uaar begind eller mendt tiill, Huorfor uy holder ded for en Sønderlig Skycking aff gud y himmelen, om sliig kan erlange en lyckelig fremgang.

Wy haffuer uorriss gesanter in den Haag 1) befaaliid derudi at gørre siit beste och Staterne forseckere, at aldt ded, som Skee kan, ded skall skee, naar man ickun erfaarer, huorpaa ded staar.

Paaded man nu smedder Iernid, ymenss ded er waarmdt, Och der er periculum in mora, daa skall y ederss betenckende oss med ded første laade uyde, huorlediss man samme sag best angriibe kan 2) . Dy haffuer ladid sig mercke, ded at fortriide dennom, at dy lybske och dii andre Østerske steeder giiffuer ringer toll y Sundid, end som dy gør, huiilckid letteliigenss er att corrigere, naar man med ded andiid er klaar.

Wiil gud y himmelen giiffue siin Naade tiil samme forbundtniiss, daa skall ded uell skycke siig med uorriss Naaboer, som haffuer nu en tiidlang hafft allehande for, saaoch med hensestederne, som altiid taaler om derriss ius quesitum och ued oss ynted tiill uillie, naar uy trenger. Befalendiss Eder hermed Samdt och seehr den Alsommechtigste gud. Aff glyckstadt den 12 Maij Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Danmarckiiss Riigiss Raad til hande.