Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-07-22)

22. Juli 1630.
Til Frederik Urne.

Han skal straffe Uordener paa den nye Vej i Frederiksborg Len. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Der ieg nu sidst drog fra Frederichsborgh thill kiøbenhaffn 3) , da fantt ieg paa vnderskedelige Steder paa dend ny Vey udi Frederichsborgh lehn icke allene smaa Stene i s. 280 Veien, mens ochsaa temmelige haabe Sammenkast mitt paa Veien, huorfor du de fogder, som bønderne ligtt att giøre Sted haffuer, skaltt lade Straffe. Kiøbenhaffn dend 22 Iulij 1630 1) .