Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-09-03)

3. Septbr. 1630.
Til Klavs Daa.

Kongen meddeler ham sine Iagttagelser af Fjendens Flaade og befaler, at den bageste Afdeling af den fornemmelig skal angribes som formentlig indeholdende de anseligste Skibe. — Afskr. (efter Orig. hos Holberg) i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol. 626.

Ieg haffuer med fliid besiiet den ham: flode Och befunden, at heer foran ligger Sex Raaseegell och 12 Boiieter, huoryblandt erre thuende, som er større end dy andre. Wdi den baggerste flode erre 19 Raaseegel och 3 Bøiieter, vdi huilcken siiniss, at dii fornemmiste skiib paa derriss s. 287 Siide ligger, huorfor den baggerste uyll haffuiss y acht, saatt dy fornemmeste antastiss och icke dy Smaa. Faar dy Smaa a passando et Stød eller thu, daa haffuer dy inted at klaage, at dy Io haffuer uerrid med, huorom capiteinerne uill aduaariss, eptherdi man saa riibelig 1) kan See dem for oss. Vale. Aff Spes den 3 Septem: Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Riigenss Admiral till hande.