Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-09-04)

4. Septbr. 1630
Til Klavs Daa.

Betaling om, at nogle Koffardiskibe skulle holde sig tilbage, indtil Udfaldet af næste Dags Kamp viser sig. Hvis Flaaden slaar sig igjennem Fjenden, bør den samles ved Glückstadt. Kongen er ved godt Haab. — Geh. Ark.

Dyn Skriffuelsse flick Ieg ret nu, huoraff Ieg fornam, huissom commanderit er. Dy kobfardt skiib Skall s. 288 holde sig tilbage, ded beste dy kan, yndtill dy seer, huorlediss den dag ymorgen affløber. Naar dy siiden fornemmer, at dii Secker inted kan komme henad glyckstad, Som ieg Nest gudtz hielp inted forhaaber, daa kan dy søge Eiideren indtill uyder beskeen. Dy ham: kan inted tillige gaa med oss och søge dem.

Slaar uy oss ygennom, som Ieg uyst haabiss med Iesu Christi hielp, daa er ded best att Sanckiss lor glyckstadt.

For myn person uill ieg med gudtz naadiss hielp uell komme ygennom med dy andre, huor ieg seer best leiilighed till, saatt ded med den Alsommechtigstis hielp skall gaa uell tiill. Vale. Aff Spes den 4 Sep: Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Riigenss Admi: til hande.