Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-09-06)

6. Septbr. 1630.
Til Klavs Daa.

Befaling om den Kurs, han skal tage med sine Skibe. — Geh. Ark.

Saaframdt den Alsommechtigste wiil giiffue lycke till, at uorriss geleiidtzmend uyl continuere derriss geleiide s. 291 framybedre, Som hiidindtill skeed er, Saa kan Ieg ganske inted bilde mig ind, at dy tager derriss uey framfor glyckstadt, menss bagom krudtsandt 1) , huorfor du skaldt haffue y acht, at naar du est friiborrig 2) forby, och du mercker, at dii erliige fuele setter derris kaass paa den høiiere hand, at du daa setter dyn kaass liige henad den rette gemene kaass framfor glyckstadt Och sette ued kolmer 3) , dersom indløbid er, bagom krudtstandt(!) paa den siide op ymod ham: Naar Ieg seer, att du gaar den koss, som omformeldid Er, Saa uyll Ieg driiffue floden epther. Vale. Aff Spes den 6 Septembris Anno 1630.

Christian.

Udskrift: Riigenss Admiral till hande.