Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1630-09-08)

8. Septbr. 1630.
Til Klavs Daa.

Ordrer med Hensyn til Flaadens Proviantering og Fordeling, saaledes at nogle Skibe sejle hjem og Resten forbliver paa Elben, de fremmede Baadsmænds Aftakning, Losning af Tømmer og Landsættelse af Soldaterne. — Geh. Ark.

Riigenss Admirall Skall forføiie siig y land och der anstille altiing epther denne fortegnelsse.

1. Hand skal tale med H: detloff Randtzou, at der bliiffuer udi krempe, Itzehou och wylster briggid och baagid till floden, saoch bestiild Oste vdi Maasken for folckid for penge.

2. Fetalliien skall Saalediss distribueris, at dy skiib, som bliiffuer liggendiss, faar ded meste deraff, och att der bliiffuer inted uyder y dem, som hiem skall, end saa megid, som dy kan knap komme hiem med 4) .

s. 292 3. Dy fremmede Baadtzmend skall betaliss och affskaffis.

4. Dy beste capiteiner skall bliiffue paa dy skiib, som tilbage bliiffuer, och resten faare med hiemad och der affskaffis.

1. Oldenborg.

2. Lyndormen

3. Iustitia…

4. Spes ….

5. Victor …

6. Raphaell ..

Skall hiemad.

Aff Oldenborg skall dy Støcker settis ud, som skall ind udi glyckstadt.

Nelleblad ……. 1.

Suaanen ….... 2.

Hummeren ...... 3.

Store lyckepodt ... 4.

Hauhesten ...... 5.

Maarkatten ...... 6.

Trost ......... 7.

Griiben ........ 8.

Myønden ....... 9.

Haaren ........ 10.

Fliiende fiisk ..... 11.

Cronen gaaleii. ... 12.

Crochodillen ...... 13.

Staauanger galeii .. 14.

Tonssberg gaaleii .. 16(!).

Rossen gaaley .... 17.

Tree Croner gaaleii. 18.

Fliiende hiiordt ... 19.

Disse skal bliiffue.

Den ham: Priiss skall legge ind y haffnen till glyckstadt och losse dy deeler, den ynde haffuer. Ded samme s. 293 skall dy hollender och danske gørre, som aff mit tømmer ynde haffuer.

Soldaaterne alle skall yland och der forleggiss, huorfor anslagid paa fetalliien derepther Skall gørriss.

Actum Spes den 8 Sep: Anno 1630.
Christian.