Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1630-12-07)

7. Decbr. 1630.
Til Frederik Urne.

Om Fældning af et Par Træer ved Nøddebo og Udsøgning af nogle ranke Elletræer. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Der skall bestilllis tho eller thre bønder udi Nødeboe med øxer, som der Strax hoes kand hugge itt thræ eller to om udi efftermiddagh. Tømmermanden skall vere der hoes.

s. 303 Skoffrideren 1) skall befalis att lede nogle Elle ud, som ere rancke och lange, dog ingen gamle. Frederichsborgh dend 7 Decembris 1630 2) .