Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-01-07)

7. Januar 1631.
Til Rigsraadet.

Hensigtsmæssigheden af en Alliance med Generalstaterne til Beskyttelse af den fri Handel i Østersøen og Nordsøen i Anledning af Sverigs Overgreb henstilles til dets Overvejelse. — Geh. Ark.

Eptherdi den Allianse ymellom kon: y Suerrig och dy Generall Stater numehr haffuer ende, och kon: y Suer: høiieligen sig bemøiier Den at bringe pa fode igen 1) , paded ha: ker: hoc rerum statu kan gørre Sig ganske Meiister aff Østersøen, disse konnigriger til merckelig præiuditio och total Ruin y lengden,

Huorfor oss raadeligdt Siinis kon: y Suer: intent udi tyde at contraminere Och med dy Stater General gørre Allianse, Saauidt den frii handel och uandel udi Øster och Nordtsøen angaar, Eptherdi man fornemmer forbenente Stater dertil at Inclinere 2) .

s. 319 Huilckid Riigens Raad fliiteligen Skal offuerueiie och betencke, Sasom ded udi sig selffuer udkreffuer, Och dy ded for gud y himmelen, for oss, derriss federne land och posteriteten uil forsuaare Och uerre bekend, Och oss derris mening derom laade forstaa 1) .

Køben: den 7 Ianuarij Anno 1631.
Christian.