Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-01-07)

7. Januar 1631.
Til Rigsraadet.

Om Nødvendigheden af at sørge bedre end hidtil for de udskrevne Søtolk med Besolding og Bolig. — Geh. Ark.

Ded er Riigenss Raad bekendt, Med huad besuerlighed Man bringer Søefolckid til ueiie, Naar floden skall vdrystis, Och at ded konnigrige Norrie ued Søkanten fast ganske er Øde formedelst den wdskriiffning, Som Aarligenss skeer.

Huorfor der uyl tenckiss paa middel, at man kan accommodere Søefolckid bedre med besoldingen och lossomenter, Saat dii ud aff andre inted graueris, Som Nu skeer 2) .

Køben: den 7 Ianu: Anno 1631.
Christian.