Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1631-04-04)

4. April 1631.
Til Tolderne i Sundet.

Befaling til at forstrække Smeden Kaspar Fincke med 300 Rdl. — Geh. Ark.

Worriss Tollere vdi Helssingør skall forstrecke Cassper fincke 4) med trehundrid daler, Som hannem Eptherhanden s. 337 skall affkortiss Paa huess arbeiid, som huoss hannem giordt bliffuer. Hanss hussbreffue 1) skall tollerne taage till sig Och dem huoss sig beholde, indtil hand haffuer giordt saa megid arbeide ferdig, som dii tre hundrid rix daler sig beløbe kan.

Aff frede: den 4 Aprilis Anno 1631.
Christian.

Udskrift: Tollerne vdi helsingør tiill hande.