Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1631-05-01)

1. Maj 1631.
Til Frederik Urne.

Om Brolægningen af en Plads paa Frederiksborg, om Salget eller Udlejningen af en Gaard og om Æggeudrugningen. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Du skalltt giøre flittig anfodring hoes Stattholderen om pladzen att legge paa Frederichsborgh 2) .

s. 340 Dend gaard, dend forrige Visiteur 1) haffde, skall enten Selgis for sitt werd eller och forhyris thill wisse folck, som uill giffue mest thill hyre.

Hønsequinden skall forskaffis ferske egh, naer de forrige haffuer leyett dens thid ud.

Lad Stattholderen wide, om der er kommen nogen kylling udaff offnen 2) , Siden att ieg haffuer veret derfra. Vale. Aff Glygstad dend 1 Maij Anno 1631 3) .