Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-06-18)

18. Juni 1631.
Til Rigsraadet.

Forlangende om, at Raaderne herefter hver for sig skulle indgive skriftlig Betænkning over Kongens Forslag. — Geh. Ark.

Eptherdi wy formedelst den Allerhøiistes Nadige hielp Numehr En Rom tiid haffuer forrestanden disse Riiger och Lande, Och uy ymidlertiid haffuer obseruerit Radeligdt at uerre, At naar Riigens Raad vdaff oss nogid Proponeris, at dii daa oss derpaa derris betenckende Enhuer a part skrifftlig lader tilkomme, Vdi betrachting at sliigdt Stor Riichtighed vdi al tilfall kan forarsage.

Huorfor Riigens Raad herepther skall derriss Erklering paa worriss Proposition oss laade till hande komme, Som forbemeldid Er 1) . Befalendiss Eder hermed den gode Gud, forbliiffuendiss Eder sambdt och y Seer med all kongelige gunst och naade wel beuogen. Datum københaffuen Slot den 18 Iunij Anno 1631.

Christian.

Udskrift: Menige Danmarckiss Riigiss Raad tiil hande.