Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-06-22)

22. Jnui 1631.
Til Rigsraadet.

Under Henvisning til dets tidligere Udtalelse om Hensigtsmæssigheden af at befæste Landet saa nær ved den tydske Grænse som muligt gjør Kongen opmærksom paa, at det Sted, som bedst egner sig til Befæstning der, er i Adelens Eje. Han spørger om, ved hvilke Midler det skal erhverves, og om det ikke er raadeligt, at der snart tages fat paa Fæstningsarbejderne. — Geh. Ark.

s. 343 Epthersom uy for nogen tiid siden Riigenss Raad Nadigst haffuer Proponerit, denne tiidtz farlige tilstand och høiie fornødenhed at vdkreffue. At Riigit mod dy tydtske grendtzer med nogle festninger bleff forseckerit, Och Riigenss Raad da sig vnderdanigst erklerede, at Io nermehr man ymod den tydtske grendtze siig kunde fortificere, Io større seckerhed haffde Riigit sig deraff at foruente, Naar offuer Och vnder Eiideren haffdiss udi acht 1) ,

Sa haffuer uy siden den tiid Nadigst Aasteederne besiiet och dessen leiilighed forfarit, den grund, huorpa uy Nadigst erachte samme fortification bekuemmeligst at kunde anleggiss, Nogle udaff Aadell udi uorre førstendomme at tilkomme.

Huorfor Riigenss Raad skal betrachte, først huorlediss och ued huad middel samme Aadelgodtz oss och kronen kan tilforhandliiss, dernest ued huad middel festningerne nu strax kunde biggiss och forferdigis.

Saframdt nu Riigens Raad formener Radeligdt at uerre, at med den fo[r]tification, som ued vnder Eiideren Riigit til forseckering skal anleggis, nogid snardt skulle begindiss, da uille uy udi egen persohn paa uorriss reiisse henad glyckstad begiffue oss hen til den ordt, huor uy formener Pladtzen ligger, som dertil bekuem Er, oCh den anuisse uorriss Ingenier Axell wuuup.

Skulle och samme werck en tydlang anstaa, da seer uy ycke, huortill man skulle samme Pladtz Stordt besee eller nogen wmage derom gørre.

Huorfor uy Nadigst Riigenss Raadtz betenckende derpa med ded første begerer 2) , Och erre uy dennom s. 344 Sambdt och Seehr med all kongelige gunst Nadigst beuogen. Giiffuid paa worriss Slott københaffuen den 22 Iunij Anno 1631.

Christian.