Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1631-06-27)

27. Juni 1631.
Til Klavs Daa.

Han skal gjøre sig Umage for hos Rigsraadet at opnaa en større Bevilling til Opførelse af Boder til Søfolkene; Kongen vil ikke gjøre Udlæg paa det uvisse. — Geh. Ark.

Eptherdi Ieg ynted kan See, at dy boer till Søefolckid med den yndkomst, som dertil deputerit Er 1) , udi 60 Aar kan bliiffue ferdiig, Och dig Er beuyst, huad macht dette Riige paa Søen liigger, Ochsaa huad dig deran Er gelegen, huad for folck du y dag eller y morgen med fechte skaldt, naar behoff gørriss, Saa skaldtu samme werck dig laade uerre angelegen, Paaded man till nogen richtighed dermed kan komme, førend Raadid skiilliss ad 2) . Miig at forlegge penningen Och siiden taage snack derfor, som uell før skeed Er, ded er ynted myn leiilighed. Vale. Aff frede: den 27 Iunij Anno 1631.

Christian.

Udskrift: Riigenss Admirall til hande.