Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-07-28)

28. Juli 1631.
Til Rigsraadet.

Besvarelse af en Række Forslag fra det, bl. a. om Øxeukjøb, Øxentolden i Slesvig, Kornhandelens Frigivelse. Udskrivning af en enkelt Skat, Kommandoen over Landfolket, Skadeserstatning efter Krigen, Landets Befæstning, Ydelsen af de Kongen lovede Penge, Skatterestancer og Midler til Baadsmandsbodernes Opførelse. — Geh. Ark.

Erklering paa dy Puncta, Som Riigenss Raad Oss den 4 Iulij Anno 1631 proponent haffuer 1) .

1. Naar alle forordninger, Som vdgangen Er, bliiffuer Reuiderit, corrigerit et in ordinem Redigerit, da bliiffuer denne uden thuiffuel uel ynted glemdt 2) . At Reassumere denne och forbyga alle dy andre, Som Reipub: kunde uerre Sa conditionabilia, ded syniss oss inted Raadeligdt at werre.

2. Naar uy for den Øxentold udi forstendommid heer vdi Riigid kan bliffue contenterit, da erre uy Nadigst tylfriidtz, at den, som vdi førstendommid oppeberriss, ma affskaffis 3) .

3. 4. Eptherdi Breffuen om kornenss Opgiiffuelsse och om den beuilgede Enfachte Skaatt aldt Erre herfraa forsendt, saa haffuer dii thuende syn rychtighed 4) .

5. At Stylle landfolckid vnder derriss offiserer 5) , ded s. 347 erachter uy gaffnligdt at uerre, Naar yngen offuer dennom settiss vden dy, som dette konnigrige til Ehre och tieniste werre kan, Och yngen formedelst wiild eller wenskab til nogen bestilling befodderit bliiffuer.

6. Huerman Bør at aduariss til herredtztyng och landtztyng Publico Edicto, At om hand formener sig vdi forgangen feyde med wrett nogiid haffuer Myst, At hand daa ynden Aar och dag derom taaler eller och at haffue skaaden for hiiemgeld 1) .

7. Wdi denne punct erre uy Nadigst med Riigenss Raadtz mehning Eenss, ynted thuifflendiss, at sliigdt Io skall causere mynder foruohr 2) til herredagen.

8. Vdi denne punct Erre uy vdi liigemade ganss Ehnig med Riigenss Raadtz oppinion 3) .

9. Naar den beginte fortification udi førstendommid er kommen til syn Perfection, da Erachte uy tylig nock at uerre at tale om fleere 4) , Och formener uy, at om Nogen wyder contribution kunde vdgiiffuiss tiil Riigenss Securitet, at den da Nytteliiger til Søefolckenss Accommodation kunde anuendis.

10. At dii penning, Som Niilss kraag tiil Armeiien vdgiffuid haffuer 5) , Skulle yndregniss udi den Summa, som oss vdaff Riigenss Raad loffuid Er 6) , formener uy ynted at kunde skee, Eptherdi samme penning, lenge førend friidden Sluttid bleff, vdaff Riigenss Raad til kriigsfolckens vnderholding beuilgiid waar. Huad Renten udaff den vdloffuede Summa belanger, Daa Erre uy dermed s. 348 Naadigst contant, Och naar uy dy lenssmendtz Naffn vdaff uorris Stadtholder udi køben: Erfharer, som med skattenss oppebørssel forsømmelig werrid haffuer, Daa skall dy bliiffue affskaffid, saatt Riigenss Raad ued lou och rett Restandtzierne kan aff dennom laade foddre.

11. Dy husse och boeliger at laade opbigge, Epthersom dy begiindt Er, ded Er ganske wmueligdt, Eptherdi uy altiid skall gørre forstreckning paa aldt ded, dertil Skall, vdenad ded, som til samme bygning contribueris, maa til worriss yndkomst Perpetueris 1) .

Actum frede: den 28 Iulij Anno 1631.
Christian.

Udskrift: Danmarckiiss Riigiss Raad tiil hande.