Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Sehested FRA: Christian 4. (1631-07-31)

31. Juli 1631.

Instrux for Karen Sehested som Hofmesterinde for Kongens yngre Børn. — Afskr. i Kyl Bibl., Ny kgl. Saml., Ful., 626.

Epthersom wy oss Elskeliige fru karren Seested 1) for worriss Elskeliige kerre Børns hoffmeiistrinde antagiid och bestillid haffuer, Saa skal hun vdi samme syn betroede bestilling sig forholde:

1. At gud y himmelen deraff kan haffue loff, priis och ehre, wii deraff kan haffue contentament, och hun sielffuer deraff kan haffue et berømmeligdt naffn och rychte huoss alle gaadt folck, saoch huoss oss kan haffue kongelige gunst och nade at foruente.

2. Hun skall syt lyff och leffnid inden och uden huss Saledis anstille, At børnen vdaff hinder ingen forargelsse tager.

3. Hun Skal tilholde børnen Morgen och afften med tilbørlig Reuerens at gørre derris bønner tiil gud y himmelen och med syn Person giiffue dennom tiil sliigdt gode Exempell.

4. Hun Skall ochsaa flitiliigens med Børnen søge kyrcken, naar der Preddickiss, och ingen aff dennom steede at bliiffue derude, vdenad dy forhindriss vdaff siigdom, yckeheller skall hun steede, att piigerne eller derriss folck maa bliiffue udaff kyrcken, menss dennom tilholde, att dy følger med y kyrcken, Och saa lade lucke studørren.

5. Naar moltiid holliss, daa skall børnenss stue och kammer saoch waskerkelleren hollis luckt, indtill man staar op fraa bordid. Och paded ymidlertiid ylden inted skal gaa ud, daa skall fyrbøderen holliss tiil at legge saa s. 351 megiid ued udi kackeloffnen, førend hand gaar vd, saat hand er uyss paa, at den inted kan brende vd, førend dy kommer fraa taffelen ygen.

6. Børnen med hoffmeiistrinden, Iomfru och piiger, som Paa stuen beskeden Er, skall tilsammen siidde vdi Stuen och gørre huissom dy haffuer at gørre Och inted søge huer Syn wraa at sydde udi.

7. Wdi børnens skole skall ingen vdaff piigerne sig laade finde om dagen, yckeheller derinde ligge om Natten, menss vdi stuen vdi Slaabencke, som om dagen skall staa luckte.

8. Afften och Morgen skall Stuedørren och dørren Neder till waaskerkelleren luckis och opluckiss ygen om Morgenen tiil en uyss tiid.

9. Hoffmeistrinden skal inted tilstede børnen, at dy snacker och discurrerer med piigerne eller nogen anden vdi wiinckell eller wraaer. Naar piigerne dennom Ikled haffuer eller nogen anden tieniste forrettid haffuer, daa skal dy strax gaa fraa dem hentiil derriss gerning och ingen gemenskab med børnen haffue.

10. Befinder hun nogen forsømmeisse huos nogen aff dem, som Børnen at vnderuisse forordnid er 1) , daa skall hun sliigdt oss strax laade uyde.

11. Ingen vdaff børnen skall hun tilstede at Skriiffue nogen tiil, y huem ded och uerre kan, vdenad ded skeer med uorris mynde.

12. Erfaahrer Hoffmeiistrinden, Nogen aff dennom, som børnen til opuarting forordnid er, det uerre sig manss eller kuiindtz persohner, Nogiid andid end, som ded gaat skeell føre kan, forrehaftuer, da skal hun oss derom aduaare, s. 352 Paded uy derpaa med gudtz naadiss hielp udi tyde kan skaffe Raad.

13. Hoffmeistrinden skall haffue god och fliitig acht pa Børnen Sundhed, Saat dy inted hiemmeliigens slaar y dem, som dennom ynted tiener. Naar dennom epther den Almechtigiss uelbehaag nogiid skulle tilhande komme, daa skall hun oss strax derom aduaare, saatt dertil, saa uyt mueligdt, udi tyde kan Medicamenta bliiffue brugdt.

14. Hun skal haffue god acht paa Børnens wlliid och lynnid, saatt deraff ynted forkommis.

15. Børnenss fodrede kleder skall leffueriss Bundtmaageren til att foruaare, Naar dy dem ynted lenger bruger om Aariid.

16. Paa skredderen skall hun haffue god acht paa, at hand med børnenss kleeder salediss omgaass, som ded sig bør, Och at hand dy dageliige kleder, som nogen forbedering behøffuer, af hannem om afftenen annammiss och om morgenen ygen leffueris.

17. Naar nogid Niit skall gørriss til Børnen, daa skall hoffmeistringen (!) giiffue god acht pa, huad hand dertil emphanger, Och huad hand deraff giordt haffuer, Saat alting kand gaa rett tiill.

18. Hoffmeiistrinden skall haffue god acht paa, at inted vdaff Børnenss Sølff, guld, perler och kleenodyer, som dennom aff oss til at bruge faat bliiffuer, forrickt bliiffuer, Menss børnen tilholde, at dy sliigdt sielffuer holder vdi god acht och foruaring, Saat piiger och gesindecken inted faar ded at løbe med.

Actum Nykøbing den 31 Iulij Anno 1631.
Christian.

Paaskrift: Hoffmeiistrinden fru karren Sestedtz Instruction. Med hinderss vnderholding och hinderss folck skall ded holliss, liigesom ded med fru Anne lycke holliid Er udi alle made.