Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1631-09-21)

21. Septbr. 1631.
Til Frederik Urne.

Grøfterne i en Vang ved Frederiksborg skulle oprenses af Bønderne eller, om disse ønske det saa, paa deres Bekostning. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich wrne skall Strax lade skiffte dend wdrøddede Strødams vang 1) imellom bønderne udi Chroneborgh, Frederichsborgh och des wnderliggende lehne, saa att de oprenser grøffterne, Store och smaa, derudi, som de aff begyndelsen verett haffuer.

Naer nu sligtt skeed er, skall hand sla bønderne for, om de icke heller uille udgiffue en wis Summa penge thill en graffuer, som ded kunde forferdige.

Huad som udi disse maade giøris skall, dermed skall Strax begyndis inden windter. Nykiøbingh den 21 Septembris Anno 1631 2) .