Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Sehested FRA: Christian 4. (1631-10-31)

31. Oktbr. 1631.
Til Karen Sehested.

Befaling om Kongebørnenes forestaaende Rejse for at tage mod Enkedronningens Lig. — Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol., 626 4) .

Hoffmeiistrinden Skall begiiffue sig med Børnen:

No:

5. Fraa fridrichssborrig tiil Roskiild.

6. Fra Roskiild tiil triggeueiile och holle middagss moltiid vdii køge.

7. Fraa tryggeueyle till woringborre Och holle moltiid udi wyndebyholdt.

8. Stiille.

9. Skall Børnen Møde wed worenborrig ferre Och taage ymod lygiid, Naar tiid Er 5) , Och kan dii vdi forregaarden (!) holle Moltiid. Kocken Och drengen vdi Sølffuerkammerid s. 358 skall følgiiss med Børnen, huordt dii drager paa Samme Reiisse.

Friderichsborrig den 31 Octobris Anno 1631.
Christian.

Udskrift: Huorepther Hoffmeistrinden karen Seested Sig haffuer att Rette.