Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Sehested FRA: Christian 4. (1631-11-04)

4. Novbr. 1631.
Til Karen Sehested.

Hun skal alvorlig advare Kongens Datter Sophie Elisabeth mod at lade sig noget indbilde mod Christian Pentz. — Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., Fol., 626.

Kerre karren Seehsted, Ieg kommer vdi Erfahring, huorlediss der er nogen, Som sig beflyter at føre vndt ymellom myn datter Soffii Eliisabet Och Christian Penss 1) Sa endog Ieg inted wiist derom haffuer, Saa skaldtu dog udi weenuaare Siige til forbenente myn datter, At safremdt hun laader sig sliigdt yndbilde, Daa skall Ieg saa Sette hinder med hinderss Raadgiiffuer til rette, Saat alle dy, som leffuer udi danmarck, Skall Spørre, huorlediss ded bekommer dem, Som achter att gørre myne Ord tiil ynted. Befahlendiss dig hermed gud y himmelen. Aff worenborrig den 4 Nouem: Anno 1631.

Christian.