Danmarks Breve

BREV TIL: Palle Rosenkrantz FRA: Christian 4. (1631-11-30)

30. Novbr. 1631.
Til Palle Rosenkrands (?).

Der skal gjøres et Overslag over Enkedronningens Folk i Anledning af Afregningen med dem. — Geh. Ark.

Du Skaldt nu strax tage Chanseleren 1) Och hanss Offuerberg 2) till dig och gørre et Offuerslag paa all frumoder Saligs folck, At dy faar derriss affregning Baade for ded, dennom kan reste aff derriss Aarssløn, Saoch Ett arss besolding till derriss ganske affregning.

Nykøbing den 30 Novem: Anno 1631.
Christian.