Danmarks Breve

BREV TIL: Palle Rosenkrantz FRA: Christian 4. (1631-12-06)

6. Decbr. 1631.
Til Palle Rosenkrands.

Det Arvegods, som Kongens Søstre have ladet føre om Bord, kan blive i Skibene, men disse maa da ikke afsejle. Kongens Søstre skulle tilsiges til Foraaret at sende Folk til Vurdering af Moderens Klenodier. — Geh. Ark.

Ieg sender dig herhuoss myne Søskiindtz Eeuers 4) , Som Ieg fandt udi myt reiisseskriin. Saframdt dy uyl forhindre, s. 365 at tøiied inted ma taagiss vdaff skuderne, da kandt du befahle, att dii bliiffuer Liggen ued Broen. Wiil ded sa friisse, som ded Laffuer tiil, daa skall ded uell forbyde sig selff. Du och Chanseleren skall siige dem, att dii Sender huer En Iubilerer med derriss Deputerede paa foraarid, Saa uyl ieg Sende disse thuende 1) derhen ygen. Vole. Aff gaabenss ferregard den 6 Dccembris Anno 1631.

Christian.