Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1631-12-22)

22. Decbr. 1631.
Til Christian Friis og Frands Rantzau.

Den engelske Afsending bør have skriftligt Svar, hvis han indgiver noget skriftligt. Den engelske Konge er uberettiget til at blande sig i Kongens Forhold til Hamborg. — Geh. Ark.

s. 367 Wdaff Ederss Skriffuelsse haffuer Ieg fornommid, huessom den Engelske subdelegatus 1) haffuer Replicerit, Huorpa Ieg eder inted forholder, At saframdt 2) aff hannem Nogiid Skriifftlig haffuer Emphangiid, daa er ded bylligdt, att hand faar Skrifftlig Suaar derpa. At hand med hanss prinsipaler uyl disputere ded, som leg Armata manu haffuer Erlangiid 3) , derfor Seer Ieg hannem cum sotiis inted an. Naar hans herre mig derom tilskriffuer, daa uill ieg betencke mig uell tre gange, Om Ieg uil Suaare hannem derpaa, Ty om Ieg uille Spørre kon: aff Engeland ad, huorfor ded eller ded skedde vdi hanss lande, daa kunde Ieg sachte gette, huad 4) uille Suare. Dy gode herrer disputerer ded, som keysseren haffuer att disputere och inted dy. Valete. Aff frede: den 22 Decem: Anno 1631.

Christian.

Udskrift: Chanseleren Och Stadtholderen tiill hande.