Danmarks Breve

Selskabet for Udgivelse af Kilder t...

Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 11te Februar 1877 og 14de Februar 1886 besluttet at udgive Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve ved Arkivar C. F. Brick a og Underbibliothekar J. A, Fridericia under Tilsyn af Universitetsbibliothekar S. Birket Smith og Underbibliothekar C. Weeke.

C. F. Bricka. Kr. Erslev. J. A. Fridericia. S. Gjellerup.
A. D. Jorgensen. Fr. Krarup. W. Mollerup. O. Nielsen.
Henry Petersen. V. A. Secher. S. Birket Smith.
Johannes C. H. R. Steenstrup. A. Thiset. G. L. Wad. C. Weeke.

s. II Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie

stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Offentliggjørelsen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu henligge utrykte eller ere mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden vedtages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gjennem et af Selskabet nedsat Udvalg.

Selskabet har hidtil udgivet:

Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Brick a og J. A. Fridericia. 1 —16. Hefte. 1878—89.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen. 1880—81.

Danske Kancelliregistranter 1535—1550, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1881—82.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. 1—3 Bind. 1883—90.

Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebøger, udgivne ved C. Weeke. 1884—89.

Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, udgivne ved V. A. Secher. 1—2. Bind. 1887—90.

Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved J. A. Fridericia. 1888.

Forretningsudvalgets Medlemmer ere for Tiden: S. Gjellerup, Henry Petersen, A. Thiset.

s. III Forord.

Med nærværende Bind der gaar til Udgangen af Aaret 1631, er Udgaven af Christian IV’s egenhændige Breve ført frem til sit Udgangspunkt; der staar nu kun tilbage at udgive en i Aarenes Løb indsamlet Efterslæt og de udaterede Breve, som vi hidtil ikke have kunnet finde Tidsbestemmelse for.

Siden det foregaaende Bind afsluttedes er der som bekjendt, indtraadt. en ny Forandring i vore Arkivforhold, idet Gehejmearkivet er blevet et Led (1. Afdeling) i det 1889 oprettede Rigsarkiv. For saa vidt er det urigtigt, naar vi i Register og Anmærkninger have beholdt den gamle Benævnelse; men vi have fundet det uhensigtsmæssigt i Slutningen af Værket at indføre en ny Betegnelse, da den gamle dog ikke kan vildlede nogen.

Vi beklage at der, siden Bindets første Hefte udkom (Juni 1889), er gaaet over halvandet Aar hen. og vi tilstaa, at Skylden væsentlig er vor. Dog have ogsaa andre Forhold grebet hemmende ind, navnlig den tidligere Forlægger, Hr. Rudolph Kleins Død og den derved foraarsagede Standsning, netop som Trykningen af andet Hefte skulde begynde, og senere indtraadte en længere Pause af Mangel paa Papir. Forhaabentlig vil imidlertid næste (og sidste) Bind, der kun kommer til at bestaa af ét Hefte, kunne se Lyset inden Aarets Udgang.

At Bindet har kunnet udkomme, skyldes en Understøttelse fra Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet. Paa Selskabets Vegne have som hidtil d’Hrr. Universitetsbibliothekar S. Birket Smith og Underbibliothekar ved det store kongl. Bibliothek C. Weeke ført Tilsyn med Udgaven og som sædvanlig staaet os bi paa bedste Maade.

Kjebenhavn, i Februar 1891.

C. F. Bricka.
J. A. Fridericia.

s. IV

s. V KONG
CHRISTIAN DEN FJERDES

EGENHÆNDIGE BREVE

1626—1631

s. VI