Danmarks Breve

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (7.bind)

Brevudgiver:
Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Ulrik; FRA: Christian 4.; (1593-04-03)
3. April 1593 . Til Hertug Ulrik af Meklenborg . Kongen beder sin Bedstefader om Raad i Anledning af Stridighederne med Hans Blome og den Tort, der er overgaaet hans Raader paa Landretsdagen i Slesvig. — Geh. Ark., Dsk. Kongers Hist., Fasc. 71. Was wir der Sohnlichen v

BREV TIL: Rantzau, Gert; FRA: Christian 4.; (1611)
1611 ? Udkast til Breve til Gert Rantzau om Oversendelse af Penge, om Omslagsregnskab, Kaptajn v. Dringelberg og Laan, som Adelige ville yde, samt til Amtmændene i Hertugdømmerne om Lister i Anledning af Hertug Philips Gjennemrejse. — Geh. Ark. Ahn Øverst paa Udkastet

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1612/1614~)
1612—14 . Optegnelse om de kjøbenhavnske Kjøbmænd, som handle paa Island. — Geh. Ark., Indkomne Breve til Kancelliet, c. 1614 Kongens Liste slutter sig til en foranstaaende Optegnelse om de Havne paa Island, som besegles af a. Kjøbenhavns, b. Malmøs, c. Helsingørs Borgere. Da Kjø

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1615-08-23)
23. Aus. 1615 . Kongens Erklæring om, at han har udvalgt Kirstine Munk til sin ægte Stalbroder, og Løfte om at forsørge hende med et af Kronens Len. — Hannibal Sehesteds Afskr. i Geh. Ark., Sager vedk. Kirstine Munk, Fase. 2 Om denne Afskrift gjælder det samme, som er bemærket (1

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1616)
1616 . Godkjendelse af en Regning med en Bemærkning om Fristen for lignende fremtidige Godkjendelser. — Geh. Ark., Bil. t. Rentemestr. Regnsk. 1612-17. Detthe Er kommen till mit behoff, och skall købitt settiss, Ephtersom forgangen aar Anno 1615 med dennem giordt Er. Oc

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1617-02-18~)
Omtr. 18. Febr. 1617 . Til Christian Friis En Paategning med hans Haand findes bag paa Brevet. . Ordre om Bygningsarbejder paa Skanderborg og Aakjær Slotte samt paa Ringkloster. — Geh. Ark. Fortegnelse Paa hucss till Skanderborrig Och Aaker saoch till Riingkloster skal

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1617-06/1617-07)
Juni—Juli 1617 . Fortegnelse over Hertug Frederiks Følge paa hans Rejse til Bremen Stift med dets Vogne og Heste At Talen er om denne Rejse, fremgaarmed Sikkerhed af Fortegnelsens Overensstemmelse med de Personer, der nævnes som Hertugens Følge dels af Iver Vind (Danske Saml. IV.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1617-12)
Decbr. 1617 . Fortegnelse over Haandværksfolk, der skulle forskrives til Arbejde paa Frederiksborg Slot. — Geh. Ark. Fortegnelse Paa huess folck, som skall forskriffues til frede: bygning Arbejdet paa Frederiksborg Slot paabegyndtes 1602, men mindst til 1622 forskreves

BREV TIL: Rantzau, Ditlev; von Ahlefeldt , Balthasar; FRA: Christian 4.; (1617/1619?)
1617-19 ? Befaling om Afsendelsen af nogle Breve til Ditlev Rantzau og Baltser v. Ahlefeldt, væsentlig om Bygningsarbejder paa Slottet ved Glückstadt, samt om nogle Passer. — Geh. Ark. Ahn h: de: Randtzou Ditlev Rantzau var Amtmand paa Steinburg 1614—39 (III, 138).

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1618-04/1618-05?)
April-Maj 1618 ? Det er i det mindste sandsynligt, at Brevet tilhører denne Tid, og at den fremmede Herre, som Lensmanden paa Nyborg, Jakob Ulfeldt, skal skaffe Bolig, er Hertug Philip Sigismund af Brunsvig-Lyneborg, Biskop af Osnabrück og Verden, til hvis Modtagelse Kongen i April og Maj

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1618-05)
Maj 1618 . Befaling om Adelsmænd, der skulle opvarte en fremmed Fyrste, der er i Besøg hos Kongen. — Geh. Ark. Som skall uaare Paa den fremmede herre Alle de i det følgende nævnte Adelsmænd nævnes mellem dem der ved Brev af 4. Maj 1618 forskreves til at møde i Kjøbenhav

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1618-07)
Juli 1618 . Om et Svar til Greven af Delmenhorst. — Geh. Ark. Der uill Erfhariss huoss greffuen, huad man kan suaare greffuen aff delmenhorst 8. Juli 1618 udgik Brev til Grev Antonius af Delmenhorst († 1619), hvori anerkjendtes Modtagelsen af hans Brev af 14 Juni anga

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1618-07-16~)
Omtr. 16. Juli 1618 . Til Christian Friis . Om Udfærdigelse af en Befaling til Kaptajnen i Sundet og af Bestallinger for nogle Sangere. — Geh. Ark. Memoriall. 1. En befhalning till Capiteinen y Sundit, Som nu er eller kommendiss uorder, atty ingen skiib skall

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1618-12-03~)
Omtr. 3. Decbr. 1018 ? Til Christian Friis . Henrik Vind og Niels Hammer skulle indtil videre have Tilsyn paa Bremerholm. Sten Villumsen Rosenvinge skal tiltales for forskjellige Forsømmelser — Geh. Ark. Befhalning till hendrick wynd och Nielss hammer

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1619-06-05~)
Omtr. 5. Juni 1619 . Til Frederik Günther . Udkast til Instrux for ham og Dr. Heinrich Stallmeister paa deres Sendelse til Paderborn.— Molbechsk Afslcr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml, 4., 985 c. Instruction D: Stalmeisters vndt Fri: gunterss, dass sii sich erstes tagess N

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1619-06-05)
Omtr. 5. Juni 1619 . Til Frederik Günther . Han skal opsætte et Kreditiv for sig selv og Dr. Heinrich Stallmeister til Stiftet Paderborn. — Geh. Ark. Du sollest Ein Creditif auff D: Stalmeiste[r] vndt dich ahn dii Steethe vndt Steende dess Stiifftz Paterborn Maachen vn

BREV TIL: von der Meden, Martin ; FRA: Christian 4.; (1619/1620?)
1619—20 ? Udkast til et Svar paa en Skrivelse fra Martin von der Meden om Foranstaltninger til at faa Kongens Søn Hertug Frederik valgt til Koadjutor i Stiftet Bremen. — Geh. Ark., Bremen, Fasc. 19. Andtuordt auff M: von der Meden Schreiben Det har ikke været muligt at

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1620-11-14~)
Omtr. 14. Novbr. 1620 . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertug Christian af Brunsvig-Lyneborg angaaende dennes Strid med Hertug Frederik af Gottorp om Gammerdige. — Geh. Ark. Ein Briiff Ahn den hertzogen von Lyneburch, dass nach Dem man zuu

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1620?)
1620 ? Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertug Hans den yngre af Sønderborg, hvori han opfordres til at træffe en Disposition med Hensyn til sine Børns Arv. — Geh. Ark. Ahn h: von Sonderburch. 1. Curialia. 2. Dancksagung, dass Er a

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1621-08-31)
31. Aug. 1.621 . Kongen forlanger, at Hertugen af Gottorp som Underhandler skal underskrive Ærkebiskoppen af Bremens Forsikring. — Geh. Ark. Dess Erdtzbiskopss von Brehmen verschreibung habe ich durchgesehen vnd darbei befunden, dass obgemelter byskop diselbige nur alle

BREV TIL: af Danmark, Ulrik; af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1622-07-04)
Omtr. 4. Juli 1622 . Udkast til Skrivelser til nogle udnævnte Kommissærer, til Hertug Ulrik og til Hertug Johan Albrecht af Meklenborg angaaende en Retssag En meklenborgsk Adelsdame, Anna v. Cramon, Søsterdatter af den danske Rigsraad Henrik Belov og Enke efter Joachim v. Bülow t

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1623-01-17~)
Omtr. 17. Januar 1628 . Til Frederik Günther . Han skal begive sig til Hamborg og der forhandle i Hemmelighed med Borgmesteren Hieronymus Vögeler om et Forbund mellem Kongen og Hansestæderne. — Geh. Ark. Nachdehm Ieronimuss fögeler zu vntherskitlichen mahlen ahn den St

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1623-01/1623-02?)
Jannar—Febr. 1623 ? Fortegnelse over en Del Kompagnier Ryttere, som Gert Rantzan skal tage i Tjeneste. — Geh. Ark. Verzeichnuss der Pherde, So der Stadthalther Soll ihn wardt geldt nehmen, vndt wie ess mit den Corperalen zu halthen Muligvis staar Kongens Ordre i Forbind

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1623-04-27~)
Omtr. 27. April 1023 . Om en Regnskabsaflæggelse af en Snedker paa Frederiksborg. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1. Saafram hand icke gør regenskab for huess hand herepther gør, daa skall hannem Eller hanss Suenne ingen penning giffuiss Ovenstaaende er skrevet paa Foden a

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1623-08-27~)
Omtr. 27. Ang. 1023 . Betalingen af et Arbejde ved Frederiksborg skal vente, indtil man ser, om det er godt gjort. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1 Naar uerligen opslaar, och man seer, atted Saa er giordt, som ted sig bør, daa er derom att taale Enda tylig nock Skrevet un

BREV TIL: Bøgvad, Johan; FRA: Christian 4.; (1623-09-02)
Omtr. 2. Septbr. 1623 . Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 2. Septbr 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til nogle Tømmermænd for Arbejder paa og ved Frederiksborg. — Skrevne med Blyant. Geh. Ark. Afregninger, J, 1. Johann Boguad Schall giff

BREV TIL: Bøgvad, Johan; FRA: Christian 4.; (1623-10-20~)
Omtr. 20. Oktbr. 1623 . Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 20. Oktbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til en Murmester for Arbejder paa og ved Frederiksborg. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1. Iohann Bøgwad Schall Giffue och Betalle Berennt

BREV TIL: Bøgvad, Johan; FRA: Christian 4.; (1623-12-30~)
Omtr. 30. Decbr. 1623 . Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 30. Decbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til en Murmester for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Skrevne til Dels med Blyant. Gch. Ark., Afregninger, J, 1. Iohann Bøgwad Schal

BREV TIL: Bøgvad, Johan; FRA: Christian 4.; (1623-12-30~)
Omtr. 30. Decbr. 1623 . Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 30. Decbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til nogle Tømmermænd for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Skrevne med Blyant. Geh. Ark., Afregninger, J, 1. Iohann Bøgwad Schall Gif

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1623-12-30~)
Omtr. 30. Decbr. 1623 . Om Betaling til en Tømmermand for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Geh. Ark, Afregninger, J, 1. Derfor Er Iep tømmermand betaldt Epther hanss Seddelss lydeisse Skrevet under en Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 30. Decbr. 1623. til Johan Bøgvad

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1623?)
1623 ? Om Betaling til en Bartskjær. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1. Herhuoss hører beuyss aff dennom, hand Skriffuer om, Om dy haffuer ochsaa hafft gaadt aff hanss tractation. Christian Paaskrift paa en Begning fra Baltser Badsker for sit Arbejde med dem, han

BREV TIL: Thomesen, Jens; FRA: Christian 4.; (1624-12-18)
18. Decbr. 1624 . Til Skriver Jens Thomesen . Han skal lade gjøre to store Kander til Kjøbenhavns Ladegaard. — Geh. Ark. Skriffueren Paa hammermøllen Skall laade gørre thuende tudkander, huer Paa 12 Potter, (huilcke ynted skall uerre fortynnid) med Stercke hancker, sa

BREV TIL: af Slesvig-Holsten-Gottorp, Johan Frederik; FRA: ukendt (1625-07-11)
11. Juli 1625 . Til Ærkebiskop Johan Frederik af Bremen. Kongen udtaler sig med Tillid om den forestaaende Kamp med Tilly. — Afskr. i Geh. Ark. Denne Afskrift ligger i et Originalbrev fra Ærkebiskop Johan Frederik af Bremen til Hertug Frederik af Gottorp, dat. Vörde 16. Juli 16

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1626/1627)
1626-27 . Til Frederik Günther . Der skal opsættes en Forpligtelse til Underskrift af dem, som ville paatage sig at danne et Korps Rytteri. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Eiine obligado zu machen, wohrmit der feiindt mechtich kunthe gesuchet werden (?), vndt man ab ha

BREV TIL: Rettich, Jacob; FRA: Christian 4.; (1626/1627)
1626-27 . Jakob Rettich skal udarbejde en Grundtegning over Kjøbenhavns Omkreds fra Nørreport til Ny Vartov og Stranden og derfra til Bremerholm. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark Iacob Rettich Jakob Rettich fik 23. Novbr. 1626 en i Stade udstedt Bestalling som Kommis ved

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1628-03/1628-04)
Marts-April 1628 ? Tidsbestemmelsen fremgaar med stor Sandsynlighed af de forskjellige Bemærkninger i de følgende Noter; jvfr. Tidsskr. f. Søvæsen, Ny R. XXV. 409. Liste over Flaadens forskjellige Afdelinger og Officererne paa dem. — Geh. Ark. Capiteiner och lutenanter,

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630~)
Omtr. 1630 . Til Frederik Günther . Ordre om Udfærdigelsen af en Skrivelse til Hertugen af Gottorp angaaende Ægidius v. d. Lancken og de reventlowske Godser. — Geh. Ark. Ein Foroven har Kongen skrevet følgende, som han dog atter har udvidsket: „Freundtliche. Herdtzliib

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1631-02-20~)
Omtr. 20. Febr. 1631 ? Til Frederik Günther . Ordre om Udfærdigelse af Kreditiver til det kurfyrstelige sachsiske Hus. — Geh. Ark. Skreiiben, So strax mussen fertig gemacht werden. Creditif an den Churfursten v: Saxen. An dii Churfurstinne.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1631-05-05~)
Omtr. 5. Maj 1631 . Randbemærkninger til et Overslag over Udgifter, der restere at betales af Sundtolden. — Trykt hos Riegels, Forsøg til Femte Christians Historie S. 707 f. Der har desværre ikke kunnet findes nogen Original til eller Afskrift af dette Aktstykke, som paa det anf.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632-02)
Febr. 1632 . Udkast til et Brev til Salvius. hvori Kongen ønsker Gustav Adolf til Lykke med hans Plan om at befri Stiftet Bremen fra Katholikerne, men for øvrigt henviser ham til direkte Forhandling med Hertug Frederik. — Geh. Ark. Suaar Paa D: Saluij breff, At ded oss

BREV TIL: Thott, Henrik; FRA: Christian 4.; (1632-08-14~)
Omtr. 14. Aug. 1632 . Til Henrik Thott . Wichmann Hasebart skal have Brev paa et Vikariat ved Lunde Kapitel. — Geh. Ark., Indk. Breve t. Kancelliet, 1632. Paa ded Vicarj, Iohanness Offuerberg haffde, skall M. Vickman confereris. Christian Dette er skrevet paa

BREV TIL: Bøjesen , Hans; FRA: Christian 4.; (1632-08-18)
18. Aug. 1632 . Til Omslagsforvalter Hans Bøjesen . Om en Udbetaling til en hamborgsk Kjøbmand. — Geh. Ark. Dem kauffman Auss vnser Stadt Hamburch Miit Namen Christoffer foget Sollen Neun hunderdt zueh vndt Achtziig Reiix daler in specię von vnserem vmslagss verwalther

BREV TIL: Rantzau, Henrik; FRA: Christian 4.; (1632-09-21)
21. Septbr. 1632 . Til Henrik Rantzan . Han skal forhandle med Ditlev Reventlow om dennes Indtræden i Kongens Tjeneste og Sendelse til Kurfyrsterne af Sachsen og Brandenborg om Elbtolden. — Geh. Ark. Weiil du izo Nach lybeck reiissest, daselbst mit M: Reeuendtlau zu re

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632-12)
Decbr. 1632 . Ordre om nogle Udbetalinger af Bentemestrene. — Geh. Ark. Rentemeisterness Øverst oppe paa Ordren har Kongen skrevet: „Huorfor“. kuiitandz Paa 4000 dl. Di skall giiffue Niickell kock Se om ham, foruden III, 165 ff., nu ogsaa Lind, Kong Christian

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632~)
1632 Listen maa være yngre end Septbr. 1632. da Ditlev Reventlow omtales som værende i Kongens Tjeneste (jvfr. ovfr. S. 54). men ældre end Aarets Udgang, da han endnu samme Aar blev Kansler (Fridericia, anf. Skr. I. 96), hvilket Embede her forudsættes ledigt efter Levin Marschalcks Død 3.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1633?)
1633 ? Forskjellige Kunstnere skulle vurdere Morten Steenwinkels Malerier paa Kronborg. — Geh. Ark. Reem Peterssøn Portrætmaleren Remmert ell. Rembert Petersen, se III, 339.. , Carll v: Manderen, willem horenburch Maleren Villum Hornbolt. se III, 76. . Disse s

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1634-01-20~)
Omtr. 20. Januar 1634 . Spørgsmaal, der skulle rettes til nogle Præster angaaende et Præste- og et Provstevalg. — Geh. Ark. Dii Predikanter, som hiid Til Skanderborg, hvor Kongen da opholdt sig. beskeiiden Er, s[kall] Hul i Papiret. a part adspø

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1634?)
1634 ? Forskjellige skulle tilsiges til at møde paa Slottet. — Geh. Ark. Naar kloeken Er tull, daa skall uerre tilsteede Brevet maa være skrevet før Prinsens Bryllup i Oktbr. 1634 og staar maaske i Forbindelse med Forberedelserne til dette. : Anne Iacob Myckelssøn Om An

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1635-04-25)
25. April 1635 . Til Ellen Marsvin . Kongen afviser hendes Begjæring om, at han skal tage Kirstine Munk til sig igjen. — Nyere Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 985 c. Kiere Ellen, Udaf din Skrifvelse har ieg din begiæ-ring fornummen, at ieg skulde tage din Datte

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1635-11-25)
25. Novbr. 1635 . Til Tolderne i Snndet. Om Tintøj. der skal forskrives fra England. — Geh. Ark., Bil. t. Sundtoldregnsk. 1636. Eptherskreffuen tyntøii skall aff Engeland forskriiffuis: Faade aff En Størrelsse 4 duss: Taalercken 4 dus: Handbecken O

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1635-12~)
Decbr. 1635 . Om Johan Braems Privilegium paa Hvalfiskefangst. — Geh. Ark. Ded er dig Nocksom beuyst, at Iohan Brams Concession pa Hualfieskfangit er Expirerit, och hand ochsa sig, siist ieg uar y køben:, lod fornemme siig inted uyder at uylle med samme handel haffue at

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1636-01-05)
5. Jannar 1636 . Om en Udbetaling paa Kieler Omslag. — Geh. Ark., Kieler Omslagsregnsk. 1636. Denne Summa skall føris udi Omslags Registerid. Haderssleben den 5 Ianuarij Anno 1636 Er skrevet bagpaa et Kongebrev af 6. Novbr. 1634, hvorved Christian IV gjør vitterligt, at

BREV TIL: Rentekammeret, ; FRA: Christian 4.; (1636-01-09)
9. Jannar 1636 . Til en af Rentemestrene . Om Betaling for nogen Humle. — Geh. Ark. Herhuos haffuer du Seddelen paa den humle, Siist købdt bleff, att Emfange, Huorepther du den Skaldt betaale, Sauydt Som deraff Endnu wbetaliid Er. Hadersleff den 9 Ianuarij A

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1636-07-19)
19. Juli 1636 . Bemærkninger angaaende Bygningen af Christiansø Fæstning. — Geh. Ark., Kancelliark., Militærvæsen. Fra A indtil B Skal muren for ded første gørris En allen høiier, end klyppen er paa ded steed, som er tegnid med A. Samme Mur er befahliid at sku

BREV TIL: Vind, Iver; FRA: Christian 4.; (1637-04-29)
Omtr. 29. April 1637 . Til Iver Vind . Der skal udfærdiges Bestalling for Korfits Ulfeldt. — Geh. Ark. Herepther Skall gørris udi Chanseliid En bestallyng Paa H: Corfiidtz wllefeldt. Christian. Udskrift: Iffuer wynd tiil hande Ordren er skreven paa

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1637-09-16)
16. Septbr. 1637 . Om Anvendelsen af Accisen i Glückstadt. — Geh. Ark., Indk. Breve t. Kanc., 1637. Wan Burgemeister vndt Raadt In presentia Oluff Brockenhaussen, D: Reemarj dorns vndt Iacobi Stollij zeiigen werden, wohrhiin dii Acnissen, So sii Skon gehoben, angewandt

BREV TIL: von der Lippe, Christopher; FRA: Christian 4.; (1637-12-24)
24. Decbr. 1637 . Til Christoffer v. d. Lippe Dette fremgaar af Overskriften til Afskriften. . Kongen fremfører de Grande, hvormed man overfor Klager paa Landdagen i Hertugdømmerne kan forsvare hans Ret til at paalægge Toldafgifter og Accise. — Nyere Afskr. i Universitetsbibl, i

BREV TIL: Reventlow, Ditlev; FRA: Christian 4.; (1638-06-04)
4. Juni 1638 . Til Ditlev Reventlow . Udkast til en Skrivelse til Kaspar v. Buchwald om Sendelse af en Bøssemester til Oldeslo. — Geh. Ark. Ein Skreibendt an H: kassper von Buchwaldt Amtmand i Segeberg. , das Er den Biixenmeister, so im von hinnen Kongen opholdt sig i

BREV TIL: Valkendorf, Henning; FRA: Christian 4.; (1639-04-25)
25. April 1639 . Til Henning Valkendorf . Ordre om Udbetaling af forskjellige Summer. — Geh. Ark., Krigsregnsk., Bil. t. Krigskommissarius Henning Valkendorfs Regnsk. 1639. Epther diisse zeddeler Skal commissarius walckendorp Se om hans Krigskommissariat IV, 247. Paa

BREV TIL: Sehested, Christen Thomesen ; Madsen, Jakob; FRA: Christian 4.; (1640-06?)
Juni 1640 ? Som bemærket IV, 343, udstedtes denne Instrux i Juni 1640. Hvornaar Kopien skreves af Kongen, kan dog ikke siges. Til Christen Thomesen Sehested og Dr. Jakob Madsen(?) Paa en Konvolut, som ligger ved Nr. 60, har Kongen egenh. skrevet: „Chanseleren Och Hoffpredikanten tiil hande

BREV TIL: Grubbe, Erik; FRA: Christian 4.; (1640-10-31~)
Omtr. 31. Oktbr. 1640 . Udkast til et Brev til Erik Grubbe om at lade undersøge nogle Mangler ved Havnen i Aarhus. — Geh. Ark. Eriick grubbe skall med Ienss Skybligger bese dy Brokar ued Arss, huad der haffuer uerrid arsag till, att dii Steen Er fallen derud ind y haffn

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1640-11?)
Novbr. 1640 ? Til Bestemmelsen af Tiden for dette Aktstykke tjener først, at Maria Eleonora ved Memorialens Affattelse havde taget Ophold i „Holsten“, det vil sige paa Gottorp, hvorhen hun begav sig i Novbr. 1640 (jvfr. IV, 425). Dernæst tyder Omtalen af Kurfyrsten nærmest paa, at Talen er

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1640?)
1640 ? Til Korfits Ulfeldt Langebek har, maaske efter en nu tabt Konvolut, i en Paategning paa en af ham tagen Afskrift af Brevet (i Geh. Ark.) betegnet Ulfeldt som Adressaten. . Tømmermanden Villads Christensen skal tiltales for Forsømmelse ved Tilsynet med et i Neustadt bygget

BREV TIL: de Castro, Andreas; FRA: Christian 4.; (1642-07-05)
5. Juli 1642 Hos Friis, Saml. t. dansk Bygnings- og Kunsthist. S. 63 findes aftrykt en Befaling fra Christian IV til Slotsfogeden Joachim Waldburger paa Kjøbenhavns Slot, dat. Frederiksborg 20. Marts 1642, om at afgive 12 malede Portræter fra Kjøbenhavns Slot til. Frederiksborg. Originalen

BREV TIL: Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1642-12-10~)
Omtr. 10. Decbr. 1642 . Til Christen Thomesen Sehested . Han skal i Arkivet henlægge nogle Papirer angaaende Afhentningen af Kongens Salt fra Spanien. — Geh. Ark., Indkomne Breve t. danske Kancelli, 1642. Dette Er ded, som Iørgen wiind Och Hanibal Sested haffuer tracte

BREV TIL: Brochmand, Jesper; FRA: Christian 4.; (1644-02-27)
27. Febr. 1644 . Til Biskop Jesper Brochmann . Kongen opfordrer ham til at foranledige, at Universitetet og Gejstligheden yde Kronen Laan af Penge og Sølv. — Afskr. i Univ. Ark., Acta Consistorii 1634—45, Fol. 425 Afskriften er indført i Protokollen over Konsistoriums Møde 28. F

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-03-06)
6. Marts 1645 . Til de danske Fredskommissærer . Kongen billiger deres Optræden overfor de svenske Kommissærer, men vil ikke udstede den af dem ønskede Fuldmagt. — Geh. Ark. Saavel dette Brev som Nr. 68 og Nr. 69 ere til Dels skrevne med Chifre. Christen Thomesen Sehested har pa

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-03-17)
17. Marts 1645 . Til de danske Fredskommissærer . Kongen er tilbøjelig til at opgive Fordringen paa Skadeserstatning, men vil ingen Indrømmelser gjøre med Hensyn til Sundtoldfrihed for dem, der sejle paa de svenske Østersøprovinser. — Geh. Ark. Aff Eders vnderdanigste

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-03-23)
23. Marts 1645 . Til de danske Fredskommissærer . Kongen gaar ind paa Opgivelsen af Skadeserstatningen og paa, at de liflandske Stæder faa Sundtoldfrihed, samt giver Tilladelse til at slutte Fred uden at opnaa Bremen Stifts Tilbagegivelse. — Geh. Ark. Epthersom wy Nadi

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-03-27~)
Før 27. Marts 1645 . Det bør overvejes, hvor man skal indlade sig paa Forhandlinger (med Generalstaterne?) om Sundtolden og andre Ting. — Geh. Ark. Herhuoss uyl betenckis, Om man pa dii steder skall lade siig y nogen dissputation om tollen Eller andit, Eller och om dy s

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-05)
Maj 1645 . Kongen beklager, at man ikke før Beslutningen om Flaadens Sendelse (til Norge) havde Udsigt til at faa det, som nu stilles i Udsigt. — Geh. Ark. Haffde Nu nogen werrit forhanden, som haffde kund giiffue nogen anleiiding dertiil, att dette haffde kund bleffuen

BREV TIL: Vind, Iver; FRA: Christian 4.; (1646-04?)
April 1646 ? Sandsynligvis hænger Kongens Erklæring og Ed sammen med Forhandlingerne i April 1646 med hans Svigersønner (jvfr. VI, 146 f.), og den er rimeligvis den Optegnelse, som der sigtes til i Nr. 74, naar der dér tales om „min forrige“. Til Iver Vind . Erklæring om Dorothe

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1646-04?)
April 1646 ? Da Talen ligesom i Nr. 72 er om Kirstine Munks Ed, kan man maaske formode, at Optegnelserne høre sammen i Tid. Kirstine Munk bør ved Ed bevise Muligheden af, at Dorothea Elisabeth kan være Kongens Barn. — Geh. Ark. Sagen Imellom mig och frue kyrsten Beroer

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1646-04)
April 1646 . Forskjellige Optegnelser om Indkjøb, Udgifter, Kongens Rejse til Norge, Dorothea Elisabeths uægte Fødsel m. m. — Geh. Ark. Memoriall. 1. Der skal købis Nogiit wuld til Børnehussit aff Bønderne ud paa landiit. 2. Wuld aff Issland, Borring

BREV TIL: Rentekammeret, ; FRA: Christian 4.; (1640/1647)
1640—47 ? Til Rentemestrene . Om Fjer til Sengeklæder, Prisen paa Uld og Brædder om et Træ paa Frederiksborg. — Geh. Ark. Memoriall. 1. Der skal bestillis Et antal fiier tyl sengikleder. 2. Ieg uyl uyde, huad hendrich Byskop Henrik Biskop, Borger i

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1646/1647)
1646-47 . To forskjellige Udkast af Kongen, det ene angaaende et (ube-kjendt) Forslag til Landets Opkomst, det andet om Kirstine Munks Forhold overfor ham. — Geh. Ark. Dii Det følgende, som er skrevet paa første Side af Halvarket, er gjentagne Gange omskrevet, uden at d

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1647-03-24)
24. Marts 1647 . Kongen forlanger sine udlagte Penge igjen, førend han gjør et Regnskab klart. — Geh. Ark. Naar Ieg faar myne Penge Igen, som Ieg haffuer for-strackt kronen Jvfr. Kongens Fordringer herom VI, 206 f. 211 f. 251. 265 ff. , da skall dette Regenskab bliiffue

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1647-07-15~)
Omtr. 15. Juli 1647 . Udkast til Bestemmelser om Straf for Misbrug af Accisefriheden. — Langebeks Afskr. i Kyl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 980 Afskriften findes som sidste Stykke paa et Blad, hvor Lange-bek paa de 2 første Sider har givet en Afskrift af et Udkast af Kongen, næsten

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Nærmere Bestemmelser om Drabanternes Pligter. — Geh. Ark. Wohnach sich dii Draabanten Riichten Sollen. In generalibus & particularibus Sollen sii sich nach dem Algemeinem gegebenen Artickelssbriffue Riichten, in specie : 1. Sollen sii guthe obacht haaben, dass

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om en Udskrivning af en Afgift hos Hertugen (af Gottorps?) Undersaatter. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ihm Resipise, [Dass der herdtzog sich erkleeret, dass seiine vnther-than geben sollem, was sii vermugen] Det. indklamrede er overstreget. Ob

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
I Anledning af en Suplik skal Modparten møde hos Kongen i Haderslev. — Geh. Ark. Aussen auff disses kerlss suplication Soll geskriben werden, dass sein kegenpardt zu haderssleben sich einstellen Soll, wan ich alda ahnlangen werde.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Udkast til en Ordre til Embedsmændene i Hertugdømmerne om at sørge for, at 300 Knægte kunne underholdes til saa liden Byrde for Undersaatterne som muligt. — Geh. Ark. Befhelich Ahn dii beambdten ihn den fiihrstenthumen, dass sii alsso-fordt dii anordnung thun sollen, da

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Just Nold skal opfordres til at tage Tjeneste ved Artilleriet. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ihn den haag soll der Iost Null itzo sein, welcher soll angesprochen werden, dass Er sich ahnhero verfiigett vndt sich bei der Arthelorei gebrauchen lassen.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Man maa paase, at det bliver den rette af to Brockdorffer, som faar Bestalling. — Geh. Ark. Daa seindt zuehne Brocktorpen Bei ledtzster Werbung gewehsen, vndt weill mihr dii nahmen derselbigen wnbe-kandt, So muss man Es precaviren, dass auch der Recht-skuldiger di bestallung beko

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om Mangler ved en Kanon. — Skrevet med Blyant. Geh Ark. Wan skon dass stiick nit so hardt Recolliret, so ver-liiret dii kugell doch seiine krafft, dan dass, dass Pulwer an der kugell vndt afutten(?) bei den anderen thudt, dass muss dass Pulffuer an der fehder beweisen Paa et ande

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Der skal sendes Enkedronning Sophie Kopi af en Tegning og en Tale. — Afskr. i Kgl. Bibl, Kaliske Saml, 4., 439. Aff offuerskickede affridtz och discurs skaldtu tilskicke frummoder Copiam, ty ieg ded udi en hast haffuer glemdt.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Befalinger i Anledning af et Bygningsforetagende. — Geh. Ark. Auss meine höldtzung soll dass holdtz gebracht werden I Randen har Kongen skrevet: „sol gewerdiret werden“. . Dii Balcken vndt Sparren soll auss Noruegen gebracht werden. Auff einen tag sollen die Bauren faar

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Christian Friis . En Sekretær i tydske Kancelli skal rejse til Pommern og foreslaa Hertug Ulrik der et Giftermaal ind i det gottorpske Hus. — Geh. Ark. Ieg kan icke liiger Errindere mig, End att Ernestuss Imellem det tydske Kancellis Sekretærer findes paa denne Tid

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Der skal udfærdiges en Skrivelse til Fyrsten af Anhalt-Zerbst om at sende en Brygger til Kongen. — Geh. Ark. Eiin Schreiben ahn den fuhrsten von Ahnhaidt, So zerwest hatt Fyrst Rudolph af Anhalt-Zerbst døde 1621 og havde til Efterfølger sin lige før fødte Søn Johan. Sandsynligvis

BREV TIL: Rantzau, Ditlev; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Udkast til en Befaling til Ditlev Rantzau om nogle Bygnings-og Vejarbejder i og ved Krempe samt om noget hegiet Hør, Kongen har ladet henlægge hos sin sædvanlige Værtinde i den nævnte By. — Geh. Ark. Befehlich an H: detloff Randtzou Ditlev Rantzau var, som ovfr. S. 16 bemærket, 1

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om Hertug Frederiks og de andre kongelige Børns Øvelser i Anstand. — Geh. Ark. Den fransos Vistnok Jacques Freville, der 15. Aug. 1614 blev ansat som Prins Christians og vel ogsaa Hertug Frederiks Dansemester (Grundtvig, Medd. fra Rentekammerarch. 1872 S. 184, jvfr. II. 161). sk

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Christian Friis . Prins Christian skal takke Dronningen af England for et tilsendt Sværd. — Geh. Ark. Prinzen skall y morgen skriffue dronningen aff Engeland Anna af England døde 1619. till och hiinder tacke for ted offuerskickte werrie. Item ad Regem & prin: Den

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther . Ordre om nogle Breve, der skulle udstedes vedrørende Elias Brochmann, hvem der skal skaffes Humlerødder fra Tyrstrup Herred. — Geh. Ark 1. Ein Paass auff den hoppener Frederik Günther kalder ham i en Paaskrift paa Brevet: „Elias Brockman hoppener

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther . Udkast til en Ordre til Marqvard Pentz om Bygningsarbejder paa Segeberg og Wandsbeck Slotte. — Geh. Ark. Befhelich ahn her Markuardt Pendtzen Marqvard Pentz var Lensmand paa Segeberg fra 1603 til sin Død 1626. , Dass Er dass Segeberrig Ihm fohrig

BREV TIL: von Pentz , Markwart; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Udkast til et Brev til Marqvard Pentz om en Murers Forsømmelighed ved Arbejdet paa Segeberg Slot. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ein Briff ahn M: Pendtzen Jvfr. ovfr. S. 103. Dass ich vernommen, dass der Meurer, So zu Segeberrich Bauet, den kaalck, wohrmi

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther . Om en mulig Forseelse fra Kongens Side, som denne er villig til at rette. — Geh. Ark. NB. Ich weiiss mihr nichtess zu Errinneren a mea parte zu tracterit zu sein, dass wiidder deme muchte tractiret sein. Wan ich ess aber vernemmen werde

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther . Han skal brænde et til Povl Rumler opsat Brev. — Geh. Ark. Dass schreiben an Pauell Maaler Om Povl Rumler se I. 334. II, 215. , ich dihr gedan habe, sollestu verbrennen vndt diiss von Rodtskildt dem ambdtman lassen fordtskicken. Udskrif

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther . Der skal udfærdiges en Skrivelse til Levin Marschalck om at antage 4 Styrmænd til Kongens Tjeneste. — Geh. Ark. Eiin Schreyben ahn her Leffuyn Maarskalck Levin Marschalck blev udnævnt til tydsk Kansler 24. April 1628 (den ovfr. S. 44 nævnte Besta

BREV TIL: Tyske Kancelli , ; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til det tydske Kaucelli . Der skal udfærdiges en Befaling til Amtmændene og Stæderne i den kongelige Del af Hertugdømmerne om Møntforhold. — Geh. Ark. Mandatum Ahn alle amdtleuthe vndt stetthe meiiness theilss, dass sii nach Dato, wan ihnen dass Mandatum insi

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Christian Friis . Om en svensk Afsendings Modtagelse. — Geh. Ark. Du Skaldt y morgen ued halffgon Otthe ued thuende herremend laade syge denne suenske, at man udaff hanss herriss breff haffuer fornommen hannem nogit att haffue att beretthe, huorfor hand sig, ymod k

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Biskoppen af Sjælland skal forberede sig paa en latinsk Tale i Anledning af nederlandske Gesandters Nærværelse i Kjøben-havn. — Geh. Ark. Epthersom ted sig laader ansee, att Staaterniss reyse sig saauyt uill protrahere, saatty paa Søndag nestkommen-diss vden thuyffuell erre udi k

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om en Bestalling for en Klosterskriver. — Geh. Ark. Auff dess Burgemeister Sohn zu ytzehoust(?), Mohr ge-nandt mit zunahmen I et Brev af 6. Novbr. 1618 (Ausländ. Conc.) nævnes en Raad-mand. i Itzeho Hartwich Mohr. Man kan herefter formode, at Brevet, hvori en Mohr omtales som Bor

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Christian Friis . Om et Forhør over en (unævnt) Kvinde og en Student, med hvem hun skal konfronteres. Om Kongens, hans Børns og Raadets Kirkegang den næste Dag. — Geh. Ark. Hinderss bekendelse haffuer ieg siet, huorpaa ieg dog tilforne icke haffuer thuifflit, epthe

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Der skal skrives et Brev til Kaj v. Ahlefeldt om, at man sender ham Penge til Digevæsenet. — Geh. Ark. Ahn key von Aanefeldt Kaj v. Ahlefeldt har uden Tvivl faaet dette Brev i Egenskab af Amtmand i Flensborg, hvad han blev 1621. Brevet maa uden Tvivl falde mellem dette Aar og Kri

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Rejseplan for Hoffet. — Geh. Ark. Reyssezeddell, huorepther ted ganske hoffleeger Sig skall retthe Rejseplanen ligner nogenlunde, men ikke fuldstændig den, som iværksattes af Kongen og Hoffet 1621 (Schlegel, Saml. z. dän. Gesch. II, 1, 51). . Martij Mile 14 Fr

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Befaling om Udfærdigelsen af et Rekreditiv til en (unævnt) Biskop og om Affattelsen af et egenhændigt Brev fra Hertug Frederik til den samme. — Geh. Ark. Mach Dass recreditif ahn den Biskop vndt darneben Ein schrei-bendt, welches mein Sohn herdtzog friderich mit eigenen

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om Restsedlers Udfærdigelse og om en Officers Afsættelse og en andens Indsættelse i hans Plads. — Geh. Ark. [1.] Dii rest zettell können so stiilyret werden. 2. Weill capitein haack En Kaptajn Hans Hacke nævnes i en Liste over Kaptajner fra 1625 eller 1626 (Geh. Ark., K

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Udkast til en Skrivelse til Kaspar v. Buchwald om Sendelse af Kul. — Geh. Ark. Ein schreiben ahn kassper v: Bockwoldt Amtmand i Segeberg fra 1629. , dass Er zu dem Newen gebeude noch zueeh taussendt fiinff hunderdt tunnen kolen hiiher skiicken soll auff dii grösse, uy disse tunne

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Der skal forhandles med v. Siegroth om en Maade at forfærdige Kanoner paa. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. [Med denne breffuisser er tractcrit, at hand skal laade støbe] Det indklamrede er skrevet med Blæk. men overstreget. Miit ziigeradt Det er den II, 20

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Frederik Günther. v. Siegroth maa erklære sig om, hvor han vil faa Jern til Kanonerne. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Disser ziigeraad Muss sich Erkleeren, ahn welchen ordt er sodane Styck uill machen lassen, vndt wohr er dass eiissen nemmen wiill, ob er ess selber

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Om et Adelsbrev for Henrik Becker. — Geh. Ark. Diss waapen soll beii dem Aadelssbriff, Dem fiiske soll ein herdtz inss maull. Der Briff soll auff hindrich becker gerichted werden Dette er skrevet paa Bagsiden af et Blad, paa hvis Forside er tegnet et adeligt Vaaben. I S

BREV TIL: Leiel, Morten Madsen; Weyle, Christen Jensen; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Mag. Morten Madsen Leiel og Mag. Christen Jensen . De skulle foreholde Kirstine Munk det upassende i de mange „Poster“, der gaa mellem hende og Khingreven. — Geh. Ark. Inter alia skall taliss om dy mange Poster, der gaar ymellom hiinder och Riingreffuen, som hiinde

BREV TIL: Leiel, Morten Madsen; Weyle, Christen Jensen; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Til Mag. Morten Madseu og Mag. Christen Jensen . Kongen vil ikke finde sig i Kirstine Munks Indblanding i hende uvedkommende Sager. Hun skal blive, hvor han vil have det. — Geh. Ark. NB. Hun maa slet inted vnderstaa sig at gørre nogen ordinandiz udi nogen maa

BREV TIL: Vognsen, Vogn; FRA: Christian 4.; (1577/1632)
Det skal forbydes Vogn Vognsen, at han og hans Officerer mod Bestikkelser tillade Varers Gjennemførsel. — Skrevet med Blyant. Geh. Ark. Ein schreiben ahn wogen wogensön Om Vogn Vognsen se V, 453 og Lind, Kong Kristian IV og hans Mænd paa Bremerholm S. 222 f. Han blev 1622 Lieuten

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Optegnelse om Størrelsen af Kongens Stue paa Odensegaard. — Geh. Ark. Det her trykte findes paa fjerde Side af et sammenlagt Blad, paa hvis første Side Kongen har skrevet en Del latinske Sentenser o. lign., medens anden og tredje Side staa blanke. Myn Stue paa Otth[

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Der skal gjøres en Stenløve til at bære et Bækken, som skal anbringes paa Frederiksborg. — Geh. Ark. Tiill ded becken, som Er giiørdt tiil ded biillid, som staar for køckenid tiill frede:, Skall gørriss En løffue udaff gullandtz steen, Som liigger Och berrer samme becken Talen er

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Fortegnelse over de Aarslønninger, der betales en Del Personer i Hoffets Tjeneste, især ved Kjøkkenet. — Klevenfeldtsk Afskr. i Kgl Bibl, Ny kgl Saml, 4., 980. Fortegneisse paa derris Aarssløn, som Er vdi køckenid. Køckenskriiffueren 150 dl. cur: Wnderkøckensk

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Frederik Günther . Om Udfærdigelsen af nogle Skrivelser, bl. a. til Kurfyrsterne. — Geh. Ark. Friiderich giinther Soll diisse Skreiiben zusammen bringen, wii ess sich ge-hörett. Dii denske Skreiiben Sollen auff deudtz vertiret werden. Dii Skreiiben an dii

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Optegnelse om Indkjøb af forskjellige Slags Glas. — Geh. Ark. Lange Behmske Christanliin Roehr glesser auff 3 quartiir, Das driitthe theiill miit deckell Mittelmessige Behmske Christalliin Roehr glesser 100 Stuck. auff Eiinen halben Pott, dii helffte miit deckell 200 St

BREV TIL: Rentekammeret, ; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Rentemestrene . Om Fade til Øl til Børnehuset samt om Lærred til Børnene i dette. — Geh. Ark. Rentemeisterne skal lade købe ty aff dy største wynfad, dy kan bekomme, til att legge Ølliid y tiil Børnen y børnehussiid, paaded att Ølliid altiid kan uerre En maanid gam

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Der skal sendes Traad og Tøj til Ulrik Christian Gyldenløves Pige, som skal sy noget for Kongen. — Geh. Ark. Der skal sendis Nogiit traa til widrig Christians Han blev født 7. April 1630. Piige, som skal Siie nogle handtkleeder Och droiiellduge for mig, Item nogle tørrekleeder.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Om Udbedring af den ny Vej fra Kjøbenhavn til Frederiksborg. — Geh. Ark. Lensmenden pa køben:, Grone: och frede: Eller deriiss Riidefoggeder Skal laade Iefne den Ny weii Jvfr. ovfr. S. 44. med densamme lord, som den Nu Er wiieffuen aff. Dy skall ochsaa lade lucke dii h

BREV TIL: Rentekammeret, ; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Rentemestrene . Om forskjellige Udbetalinger. — Geh. Ark. Herhuos haffuer y 8159 daler at Emphange, Som tiil dem, som Eptherfølger, skall Erleggis: Tiil Skomagerne 1000 dl. Tiil Søm at Indkøbe 1000 dl. Tiil farueren y Børnehussit 500 d

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Udkast til en Ed, som Heinrich v. Stöcken skal aflægge som Tolder i Rendsborg. — Geh. Ark. Allergnedigster könnich vndt Herr, weiil E: k: M: mich Hendrich von Stocken Heinrich v. Stöcken døde 1643 som Raadmand og Toldkasserer i Rendsborg (Benzons Stamtavler i Geh. Ark.). fuhr E:

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Henrik Müller eller Johan Thomesen Ordre om forskjellige Slags Kryderier, Syltetøjer og Frugter, der skulle skaffes til Rosenborg. — Geh. Ark. Annis Braunellen 100 &. Kvmmel Abiathen 1 tonne. Pheffer IedeS 100 &. Phefferkuchen . 60

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Henrik Müller eller Johan Thomesen . Om Prisen paa noget Tømmer. — Geh. Ark. 1. Der zölner soll miir wissen lassen, wass Eiin stycke von dy krumhöldtzer, so hii beii der Sleusse liigen, kosten. 2. Er soll kein krumholdtz soll durchgelassen werden (!) biis

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Henrik Müller eller Johan Thomesen . Overslag over noget Hamp forlanges. — Geh. Ark. Kammerskriffueren skall offuersla, huor mange skyp-pund haamp der kan købis for 2000 daler, Naar Skip-pundid koster 13 daler Nedenunder er skrevet med en anden Haand: ,,152½ schipp

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Om Forfærdigelsen af et Slags Orgel til at spille Psalmer paa. — Geh. Ark. Iohan Orgelbawer Johan Lorenz, om hvem se V, 138. vndt Mychel hoff Orgenist Mikkel Krakewitz, Hoforganist (se V, 138), havde 20. Juli 1633 faaet Bestalling som Organist (Rentekammerets Bestallings-bøger N

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Om nogle Strudsfjedre, der skulle skaffes fra Hamborg. — Geh. Ark. Du sollest aus Hamburch Souiil Straus fedderen bringen lassen, als nötig ist zu Sex Solcher feederbuske gleiich dii, So auff frau Soffii Eliisabedtz Braudbette Standen Sophie Elisabeth havde 10. Oktbr. 1634 Bryllu

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Korfits Ulfeldt . En Del af Beboerne i de gamle Skibsboder og i Nyboder skulle tilsiges at møde paa Holmen. — Geh. Ark. Eptherdi ded ladder siig ansee, at der boer En pardt folck y myne Boer bade inden och wden Byen, som inted megiit duer, Huorfor dy skall alle bef

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Korfits Ulfeldt Dette fremgaar af, at Orig. har været i Klevenfeldts Besiddelse (jvfr. IV, Forord). Brevet maa altsaa være yngre end April 1637. . 200 Baadsmænd skulle oplæres til Tjeneste paa Tøjhuset. — Langebeks Afskr. (efter Orig. hos Klevenfeldt) i Geh.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Korflts Ulfeldt Jvfr. Nr. 53. . Et Badekar og nogle Forke skulle sendes til Kongen. Til Dr. Peter Paynck skal der skaffes en Del store Oxeben og noget Egeved. — Langebeks Afskr. (efter Orig. hos Klevenfeldt) i Geh. Ark. Memoriall. 1. Der

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Om Gaardsrettens Sammensætning. — Geh. Ark. Der kychenmeister Her mangler Ordet: soll. — Da der ikke synes at have været ansat nogen Kjøgemester mellem 1632 og 1639, fra hvilket Aar Johan Blücher fungerede som saadan (Grundtvig. Medd. fra Rentekammerarch. 1872 S. 127), maa Brevet

BREV TIL: Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Christen Thomesen Sehested . Om Fyrrør til Soldaterne. — Geh. Ark. Med dy fyrrør Er ded best, At dy saledis Her mangler Ordet: bliver. vddeldt yblandt Soldaterne, Som sagdt Er, Nemblig At der bliiffuer nogle aff dem Huoss huer companiis capitein des Armes, Och att

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Kongens Fremstilling af Kirstine Munks Forhold til ham. — Molbechsk Afskr. i Kyl. Bibl, Ny kgl. Saml, 4., 985 c Originalen har ikke været til at finde, og paa Afskriften fattes det Mærke, hvormed ellers betegnes, om Orig. har været i Geh. Ark. eller i Kgl. Bibl., saa at det kan formodes, a

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Fremstilling af Maaden. hvorpaa Kongen blev bekjendt med Vibeke Kruse. — Geh. Ark. Eptherdi ded haffuer altyd uerrit fru kyrstens Munckis och hinders anhangs ydelige fliid och Endnu er At indbylde gadt folck, at den kerlighed, uy haffuer hafft tiil wybecke krusse, haffuer uerrit

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Historisk Beretning om Oprindelsen til Kongens Bekjendtskab med Vibeke Kruse. — Geh. Ark. Hystorica Narratio Om myn och wybecke krussis første kundskab, som fru Ellen Marsuyn indted skal kunde nechte saledis at uerre y all Sandhed. Der Ieg pa køben: slott fornam, at fru

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Korfits Ulfeldt (?). Om Midler til at underholde fattige Præsteenker i Sjælland. — Geh. Ark. Der Er y Syeland 398 Sogner. Naar Nu huer Sogen contribuerer 3 daler huerdt Aar til dy prestekuynder, Som fattige waar, da kan ded gørre om Aarit 1196 dl. Vdi ty

BREV TIL: Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1632/1648)
Til Christen Thomesen Sehested . Kongen vil vide, hvem der paa hans Vegne skal anklage en Præst, som er løben bort fra sin Menighed. — Geh. Ark. Eptherdi Ieg glemde y dag for Maltiid At lade dig forsta myn mening, At Ieg uyl uyde, Huem der skal pa myne uegne klage den

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Ulrik; FRA: Christian 4.; (1591-12-09)
A. 9. Decbr. 1591 . Til Hertug Ulrik af Meklenborg . Han sender ham en sjælden, i Norge fangen Fisk. — Hauptu. Geh. Arch, i Schwerin. Auch freundlicher, Hertzlieber Herr grossvatter, wollen wir E: L: freund vnd Sonlich nicht verhalten, das wir einem se

BREV TIL: Lauritsen, Hans; Knudsen, Niels ; FRA: Christian 4.; (1623-07-01)
B. 1. Juli 1623 . Til Skriveren og Fogeden paa Antvorskov . Om noget fra Oldenborg ankommet Kvæg, som foreløbig skal blive paa Antvorskov og der passes. — Geh. Ark., Bilag til Antvorskov Lens Regnskab 1623—24. Dette fehe Om de i Oldenborg kjøbte 200 St

BREV TIL: af Sachsen-Weimar, Johann Ernst; FRA: Christian 4.; (1625-08-18)
C. 18. Aug. 1625 . Til Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar . Kongen ønsker at erfare Tilstanden i Fæstningen Stolzenau, som er bleven opfordret til at overgive sig. En Bøssemester kan undværes, men maa ikke rejse bort, før han han har udstedt en Forpligtelse. D

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene