Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Bøgvad FRA: Christian 4. (1623-10-20~)

Omtr. 20. Oktbr. 1623.

Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 20. Oktbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til en Murmester for Arbejder paa og ved Frederiksborg. — Geh. Ark., Afregninger, J, 1.

Iohann Bøgwad Schall Giffue och Betalle Berenntt Lambrettzenn, muremester. Indwonner wdj hiellerød, hanss Beuillgede Betallinng och For- s. 37 tienntte Arbedtzløenn for dette effterschreffne Arbede, hannd med hanns egenne Swenne och plidtzfollch haffuer giortt och forferdigedtt paa disse effter-schreffnne steder paa Adtschlllige thider fra den 1 Aprilis Och thill den 20 Octobris Nest epter, som erførst: hannd haffuer murritt enn Schorsteenn och enn bagoffnn wdj throllshuss 2) . saa och husitt med kampsteenn wnnder foedstøckernne wnnderstenitt, derfor ix daller.

For enn bagouffnn vdihennrich gardeners lossemenntte Adt Affbryde Och enn Anndenn igienn Aff nye Adtt Opmure ... ij dr.

For ett hull. hannd brød igiennom murenn i staffenn spoeremagers 3) Loesemenntte, Adt wannditt kunde haffue sinn wdløb Aff hussitt vdj søenn j daller.

For enn dør att Inndmure wdi winndellthrappenn wed Riderstu ffuenn xlviij β.

For enn Stoer kachelloffuenn, handnederthog i samme stuffue 4) .

xvj ß 5) .

[Herhuoss Skall settiss, huor mange fag ted Er.] 1)

Man Pleier icke att giffue saa megit for En Skorsten och bagoffuen.

Herpaa haffuer ingen befhalning uerrit.

Herpaa haffuer ingen befalning uerrid, Och kunde Staffen ted uel Sielff haffue giordt.

Den dør Er uyst indførdt y et aff dy andre Seddeler.

Ted kunde uell bønderne haffue giordt.

s. 38 For Samme brygepannde 1) Att Indmure paa nye igienn x daller.

Noch Haffuer hannd Arbeditt wdj denn gammelle kroe,

Først muritt iij hemmeligheder Aff brannttmur wdj Ioerdenn och offuer Ioerdenn emellom Stennger Och dennom Affdønnichet inndenn wdj, for buertt vj daller er xviij daller.

For Ett thornn, hannd haffuer Opmuritt paa hiellerødtz kirche 2) , som thillfornn wor fortinnged Alldenne med enn pille Adt opmure, schall hannom giffuis offuer hanns fortinngninng xij daller 3) .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4)

NB.

En ganske Skorsten, tim lofft høy, koster x dl.

Naar der bliiffuer satt huoss, huormange taull ted Er, saa kan dertill Suaaris.

Der haffuer ieg inted hørdt aff. Naar fortingningen kommer fram, saa er uell dertill att Suaare.