Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Bøgvad FRA: Christian 4. (1623-12-30~)

Omtr. 30. Decbr. 1623.

Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 30. Decbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til en Murmester for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Skrevne til Dels med Blyant. Gch. Ark., Afregninger, J, 1.

Iohann Bøgwad Schall Giffue och Betalle Iørren Bebber 5) , Murmester, Inndwonner wdj hiellerød, Hanss Bewillgede Betallinng och fortienntte Arbedtzlønu For dette effterschreffnne Arbeide, hannd med Hanss egenn Swenne och plidtzfollch haffuer giortt och for- s. 39 ferdigett paa disse effter-schreffnne steder paa Adtschillige thider i dette Aaer fra Nytt Aars daug 1623 Och thill denn 30 Decembr: Nest effter:

For kielleren vdj wrttehauffuenn wed denn lidenn ladegaard, hannd haffuer murritt och forlignitt med Mnrsteenn j Allen offuenn paa kampstenenn Bunden omkrinng Och sommestedtz høyre viij daller.

For Schillerummitt wdj kong: mayttz: winntterstuffue, hannd haffuer Nederbrøtt murstenenn wdj Och Rennsitt kallchenn der Aff Och igienn der med murit thrende schielleramme och dennom paa begge sidder Affdønnekitt i samme stuffue, saa och gullffuidtt opbrøtt och lagtt dett igienn med Anndre Astrag, som gangen war, och fløtt denn Stoere steenn, som kachell-offnenn Staar paa, Och Ellers wdflichitt gullffuid omkrinng Schillerummen ne och paa Anndre Steder, huor fornødenn war, Stuffuenn wdhuidett, schorstenenn igienn Murrit, wegenne i Sennge Cammerid forkilitt, Reuernne thillstrøgenn Och wdhuiditt och igienn muritt nogen huller, som thømmermenndenne brød i murrenn, der dj lage biellckernne ind thill dett lidett pollpethu, derfor thillsammen ... 9 dl. 2)

Den kelder kender ieg inted 1) .

NB.

Her Er glemdt, huor mange tauell ted Er1).

s. 40 Er Saa forschreffnne Hans Betallinng Tillsammen firresinndtztiuffue Enn hallff daller hallff Anndenn ortt Riinger tre dl. 1) , dallerenn beriegnitt thill 80 ß. _ _ _

Vdi denne Summa Er affkortid 13½ dl. 2)