Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Bøgvad FRA: Christian 4. (1623-12-30~)

Omtr. 30. Decbr. 1623.

Kongens Antegnelser ved en kgl. Udgiftsordre, dat. Frederiksborg 30. Decbr. 1623, til Johan Bøgvad om Betaling til nogle Tømmermænd for Arbejde paa og ved Frederiksborg. — Skrevne med Blyant. Geh. Ark., Afregninger, J, 1.

Iohann Bøgwad Schall Giffue och Betalle Iep Iørgennsenn, Iacob karcker Och hanns Hogennsunn, thømmermennd, Inndwonner i Hiellerød, effter-schreffnne Penndinnge, som er deris beuillgede fortienntte Arbedtzlønn for dette eflterschreffnne Arbede, di Haffuer giortt och forferdiged paa disse effterschreffhne Steder her till frederigsborgh fra den 2 Septembris Och thill Nytt Aarss daug nest effter 1624. Och er, som effterføllger:

For krøber och Bosse, dj haftuer giorttferdig Allewegnne paa denn Stoere ladegaard, huor behoeff giordes, saa och for ett Suinnethrug, di giorde wdj kiøchennitt paa Slottid ... ij daller.

Dem skall bønderne gørre ferdig En anden gang.