Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1631-05-05~)

Omtr. 5. Maj 1631.

Randbemærkninger til et Overslag over Udgifter, der restere at betales af Sundtolden. — Trykt hos Riegels, Forsøg til Femte Christians Historie S. 707 f. 4) .

s. 50 Overslag paa hvis Pendinge. som rester at betales af Hans Kongelige Majestæts Toldboede den 5 May 1631.

Ionas Hennemarch at skal have Resten af Defensions. Regning for forgangne Aar 1000 Rdlr.

Igien kande ham tilkomme i dette Aar 10000 —

Iens Thomesen 2) til

Hans Kongelige

Majestæts Arbeide 2500 —

Aarlige Pensioner . 5818 —

Cronborgs Bygnings

Arbeids-Løn ... 5000 —

Soldaterne paa Kronborg 4685 —

Willum Mortensen 4)

tilsammen for Liverance 13100 —

Dette skal med det første betales ham 1) .

Skal leveres til hannem, eftersom der indkommer Regning.

Heraf kan hannem efterhaanden leveres.

Skal specificeres.

Skal betales af den Told, dertil bliver paalagt 3) .

Skal efterhaanden betales.

s. 51 Daniel Leuch 1) og

Hans Pedersen 2)

For Levering, af hvilke resterer og med det første kommer 16000 Rdlr.

Anviisnings Penninge 7000 —

Veysedler for Specerie 2000 —

Ditto 3000 —

Albret Bathnesen 4) 6000 —

Iens Pedersen til Løgterne 5) 2400 —

Otto Smidt 6) 1000 — .

En Badskier efter en Anviisning .. 800 —

Pauli de Villium 7) 1154½ —

Adskillig Væsen, som skal kiøbes til Kongelige Majestæts Behov . . 2000 —

Bester endnu Betalingfor Steenkul 1000 —

Bester Fragt at betale 1200 —

Kobbersmed for adskilligt Arbeide . 1000 —

91658 Rdlr.

Skal staae til videre Besked.

Skal specificeres.

Skal efterhaanden betales.

Naar Jørgen Lassen 3) kommer igien, da kan han sige, hvad dette er.

Skal og staae til videre Besked.

Skal ikke betales indtil paa videre Besked.

Skal betales.

Disse Rester ere ikke min, men eders Skyld.

Kan efterhaanden betales.