Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1634?)

1634?

Forskjellige skulle tilsiges til at møde paa Slottet. — Geh. Ark.

s. 59 Naar kloeken Er tull, daa skall uerre tilsteede 1) : Anne Iacob Myckelssøn 2) ,

M: frans 3) Och haffue Modellen med sig tiil Prindtzens kleeder.

Bartell Snecker 4) skall taage redskab med siig, at hand kand Slaa nogiid sammen med.

Der skall hentiiss udaff byen Ett Stycke Suordt blommid atlask Och et Slett støcke Suordt atlask.

M: hans Stenuynckell.