Danmarks Breve

BREV TIL: Ellen Marsvin FRA: Christian 4. (1635-04-25)

25. April 1635.
Til Ellen Marsvin.

Kongen afviser hendes Begjæring om, at han skal tage Kirstine Munk til sig igjen. — Nyere Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 985 c.

Kiere Ellen, Udaf din Skrifvelse har ieg din begiæ-ring fornummen, at ieg skulde tage din Datter til mig igien, og at du intet kunde tenke, hvorfor ieg var ilde tilfreds med dig, uden at det maatte komme, for du intet var paa Pensis bryllup 5) , hvorfor ieg mig icke noksom ofver din uforskammede Dristighed kand forundre, at du tør dig understaa at begiere, at ieg skulde tage din Datter til mig igien, da du selfver bekiender, dig intet at kunde tvinge 6) dit Sind saa vidt, at du kunde komme til Pensis brøllup, og dog anmoder mig at tvinge mit s. 60 Sind at tage din Datter til mig igen, som vit og bret er for hendis begangene bedrifter udraabt iblant høye och lave. Den store kierlighed, du skrifver dig altid at hafve haft til mig, er intet at erfare af dine verk, efterdj det lader sig ansee, at kunde du ickun faa din Dotter nogenlunde til rette igien, da varst du tilfreds, hvad verden dømte om min person. Paa Haderslef-huus, den tid de keysserlige vare dragne derfra, og mine Ærinder faldt derhen, da fandt ieg i hvær en vraa din Datter og Ringreffuen at staa sammen og mig staaendis bag med en bred Hat 1) paa. Ieg mener, at om ieg var saa gal at giøre det, du begiær, da hafde verden icke alene Aarsag til at male mig med en hat paa, mens med to Øyne behengt med to briller 2) . Kiøb: then 25 April: Anno 1635 3) .